عنوان :
بررسي جابجايي و تغيير شكل بال هواپيما با در نظر گرفتن فرض هاي آيروالاستيسيتة استاتيك به كمك نرم افزار انسيس
نويسنده اصلي :
خدابنده، اسماعيل Khodabandeh, Esmaeil
كليدواژه فارسي :
ح-هشت + 61ص. ، تصوير، جدول، نمودار، 4+17 كتابنامه،
چكيده :
آنچه در اين گزارش آمده است، بررسي و تحليل بارگذاري بر روي يك بال مدل مي باشد. هدف از انجام اين پروژه، محاسبه ي تغيير شكل و جابجايي بال مفروض است. در ابتداي گزارش، توضيحاتي پيرامون مفاهيم بارگذاري، آيروالاستيسيته و روش المان محدود داده مي شود. براي رسيدن به هدف پروژه، سه روش گوناگون در نظر گفته شده است. نخست با استفاده از نرم افزار آيروديناميكي فلوئنت در شرايط مشخص، مقدار نيروها و ممان هاي آيروديناميكي اعمالي بر بال محاسبه شده اند؛ سپس با استفاده از تئوري تير اويلر- برنولي، ديدي كلّي نسبت به تغيير شكل هاي ايجادشده روي بال كه ناشي از اعمال بار و نيروهاي آيروديناميكي است، حاصل مي شود. در ادامه با استفاده از روش المان محدود و كدنويسي در نرم افزار متلب، جابجايي هاي عمودي، خيز و پيچش بال محاسبه مي گردد. در انتها، مسئله ي مربوطه درنرم افزار انسيس مدل شده و با اعمال شرايطي مشابه با حالات قبل، نتايج مربوطه حاصل مي گردد. در پايان گزارش، مقايسه اي كوتاه از سه روش به كار برده شده در پروژه انجام مي گيرد.
شماره ركورد :
100440
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
سبزه پرور، مهدي Sabzeh Parvar, Mehdi
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
صالح زاده نوبري، علي Salehzadeh Nobari, Ali
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت