عنوان :
بررسي مقدماتي جريان پايا حول ايرفويل مجهز به فلپ گارني و مولد گردابي
نويسنده اصلي :
محقق، محمدجواد
كليدواژه فارسي :
ز+70 ص.، تصوير، جدول، نمودار، 4+24 كتابنامه
چكيده :
در اين تحقيق به بررسي يكي از بخش هاي مهم در آيروديناميك به نام كنترل جريان خواهيم پرداخت. كنترل جريان به معني تغيير رفتار جريان يك سيال متناسب با اهداف مورد نظر است. هدف در كنترل جريان به تاخير انداختن جدايش بر روي سطح است. تاخير در جدايش جريان به وسيله ابزارهايي صورت ميگيرد كه در اين مطالعه با استفاده از مولد گردابي، پارامتر جدايش بررسي خواهد شد. افزايش ضريب برا در كنار كمتر نشدن مقدار زاويه ي واماندگي دليل استفاده ي همزمان از اين دو ابزار هاي كنترل جريان است. فلپ گارني با افزايش ضريب برآ باعث كاهش مقدار زاويه ي واماندگي خواهد شد و كاهش مقدار زاويه واماندگي به واسطه استفاده از مولد گردابه اي جريان ميشود. براي استفاده از مولد گردابه اي مناسب براي جبران كاهش مقدار زاويه واماندگي ، نياز به بدست آوردن مقدار ضخامت لايه مرزي است تا بتوانيم با تزريق انرژي مقدار نيروي حركتي از دست رفته در جريان به واسطه اصطكاك هاي سطح جسم را از طريق مولد گردابي به جريان بازگردانده و جدايش را كنترل و باعث تاخير آن شويم.
شماره ركورد :
100443
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
دكتر محمود ماني
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت