عنوان :
حل عددي جريان حول ايرفويل هاي كلاين فوگلمن به روش شبكه بولتزمن
نويسنده اصلي :
صفار، يگانه
كليدواژه فارسي :
ط+100ص.،تصوير،نمودار،جدول،0+22 كتابنامه،23ص. ضمائم
چكيده :
در اين پژوهش جريان لايه‌اي با رينولدز 100 حول ايرفويلهاي كلاين فوگلمن با پله‌هايي با طول 60-40 و 20 درصد وتر و با عمق 50% ضخامت در بالا و پايين ايرفويل ناكا 2412 و ايرفويل ناكا 0012 به‌وسيله متد شبكه بولتزمن شبيه‌سازي‌شده است ، جريان شبيه‌سازي‌شده حول اين ايرفويلها با جريان حول محور اصلي مقايسه شده و تأثير پله‌هاي مختلف روي شكل‌گيري جريان بررسي خواهد شد. نتايج نشان مي‌دهد پله‌هاي كوچك‌تر روي سطح پاييني ايرفويل مي توانند روي عملكرد آن تاثير مثبت داشته باشند.
شماره ركورد :
100445
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
سعيدي، محمد
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت