عنوان :
آشنايي با توربين هاي باد عمودي
نويسنده اصلي :
،طاهري هنجني، حكيمه،
كليدواژه فارسي :
ي-هشت و 47ص.،تصوير،جدول،نمودار،5+2 كتابنامه،
چكيده :
مشكلات روز افزون استفاده از سوخت‌هاي فسيلي، باعث رشد استفاده از انرژي‌هاي پاكي نظير انرژي باد گشته است و ايران ظرفيت بالايي جهت استفاده از انرژي‌هاي نو به خصوص انرژي باد را داراست از اينرو در پروژه حاضر به شناخت توربين‌هاي باد پرداخته مي‌شود و به دليل برتري‌هاي نسبي توربين باد‌هاي عمودي، اين توربين‌ها به صورت مجزا معرفي شدند وتاريخچه، انواع و آيروديناميك آن‌ها بررسي شده است. در ادامه با روش آزمايش توربين‌هاي عمودي در تونل‌هاي باد آشنا شده و در انتها آزمايشي جهت محاسبه‌ي سرعت زاويه‌اي صورت گرفت و داده‌هاي آن گزارش شده است.
شماره ركورد :
100446
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
(كريميان، سيد محمد حسين)
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت