عنوان :
بررسي انواع ژيروسكوپ و كاربرد هاي آن در صنعت هوافضا
نويسنده اصلي :
اصغرزاده، اميرحسين Asgharzadeh, Amir Hossein
كليدواژه فارسي :
و+48 ص.، تصوير ،7 كتابنامه.
چكيده :
بحث ژيروسكوپ و حركت تقديمي يكي از مهم ترين بخش هاي ديناميك چرخشي است و در بسياري از صنايع دفاعي ، حمل و نقل ، نقشه بررداري و عمررا، ، هوانروردي و ع روا ف رايي و در صرنايع نونرا ماننرد روبوتيرك، بيومكانيك ، بيوالكتريك و حتي صنعت سرگرمي و بازي هاي كامپيوتري كاربرد روز افزو، و اساسي دارد. در اين مقاله به بررسي تاريخي نيدايش و نيشرفت ژيروسكوپ ها، كاربرد ها و جايگاه آ، در صنايع فوق الذكر نرداختره شده و سپس نگاهي جزئي به معادلات حاكم بر حركت ژيروسكوپ و تح يل عددي برخي از جنبه هاي ديناميك حركتي آ، آورده شده است. رشد تكنولوژي و ع مي كشور عزيزما، در زمينه ي هواف ا و صنايع دفراعي مردر، ايجاب مي كند كه در اين زمينه تحقيقات گسترده و دقيقي انجاا نذيرد و در راه نيش روي مم كرت بره سروي اهداف اهم و متعالي خود نقشي حياتي ايفا كند.
شماره ركورد :
100447
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
شاهوردي، حسين Shahverdi, Hossein
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت