عنوان :
تحليل ارتعاش آزاد صفحات به روش گره هاي مرزي
نويسنده اصلي :
جابري، سيداميد
كليدواژه فارسي :
68 ص.، تصوير، جدول، نمودار، 5 كتابخانه
چكيده :
روش عددي گره¬هاي مرزي روشي بدون نياز به شبكه بندي دامنه حل و انتگرال گيري بر روي مرز است. در اين پژوهش ارتعاش آزاد صفحات نازك با هندسه و شرايط مرزي دلخواه به كمك اين روش مورد مطالعه قرار گرفته است. با مقايسه نتايج به دست آمده از اين روش با نتايج حاصل از روش المان¬هاي محدود نتيجه مي¬شود كه اين روش داراي دقت و سرعت همگرايي بالايي است.
شماره ركورد :
100448
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
شاهوردي، حسين
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت