عنوان :
تعيين ماخ واگرايي و محل شوك در ايرفويل فوق بحراني NASA SC(2)-0710 با استفاده از شبيه سازي عددي
نويسنده اصلي :
ارزماني،نسترن Arzamani,Nastaran
كليدواژه فارسي :
48ص.،تصوير،جدول،نمودار،2+13كتابنامه.
چكيده :
امروزه رقابت اصلي شركت‌هاي پيشتاز در صنعت هواپيماسازي، توانايي پرواز در سرعت‌هاي بيشتر هواپيماهاي آن‌هاست. با اين‌حال افزايش بيشينه سرعت مجاز براي پرواز هواپيماها چندان ساده نيست. چنان‌كه با افزايش سرعت پروازي در ماخ هاي پروازي بالا در محدوده زير صوت شاهد ايجاد شوك برروي بال هواپيما هستيم. ازطرفي نيروي پساي وارد بر آن به‌شدت افزايش مي‌يابد و در اين حالت ديگر افزايش مصرف سوخت و هزينه‌ها درمقابل افزايش سرعت، براي خطوط هواپيمايي صرفه اقتصادي نخواهدداشت. ازاين‌رو يافتن سرعتي كه بيشينه سرعت پروازي هواپيما با كمينه خطرات ناشي از شوك و اثرات جانبي آن از‌جمله جدايش و افزايش شديد نيروي پيشران موردنياز همراه باشد -سرعت واگرايي- اهميت مي‌يابد. چرا‌كه با پرواز در سرعتي نزديك به سرعت واگرايي و البته كمتر از آن ضمن پرواز در بيشينه سرعت ممكن، از خطرات و هزينه‌هاي اضافي تحميلي جلوگيري مي‌شود. در اين پروژه به تعيين عدد ماخ واگرايي و محل شوك در اعداد ماخ مختلف و روي ايرفويل فوق‌بحراني 0710-(2) ناسا‌ -ايرفويل 33 ناسا- پرداخته‌شده‌است. همچنين صحت و دقت نتايج حل‌عددي در مقايسه با نتايج حاصل از تست تجربي و آزمايشگاهي ناسا ارزيابي و اعتبارسنجي شده‌اند. واژه‌هاي كليدي: سرعت واگرايي، عدد ماخ واگرايي، ايرفويل فوق بحراني 0710-(2) ناسا، ايرفويل 33 ناسا، ايرفويل، حساسيت ضريب نيروي پسا به عدد ماخ، ضريب نيروي پسا، عدد ماخ، حل عددي
شماره ركورد :
100449
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
كريميان، سيدمحمدحسين Karimian,SM Hossein
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت