عنوان :
استفاده از عمليات تراوش تبخيري در فرايندتخميراتانول
نويسنده اصلي :
اسلامي، شهاب الدين
كليدواژه فارسي :
120 ص .، تصوير، جدول، نمودار، 48 كتابنامه، ضمائم
شماره ركورد :
10045
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
اروجعليان، عبدالرضا , بنكدارپور، بابك
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت