عنوان :
بررسي جريان لزج بر روي دو استوانه با آرايش موازي
نويسنده اصلي :
رضايي پور، زهرا
كليدواژه فارسي :
و+134 ص. ، تصوير،جدول، نمودار،5+1كتابنامه،
چكيده :
بررسي رفتار جريان حول اجسام مختلف و در رينولدزهاي مختلف اهميت زيادي دارد. در اين پروژه به بررسي ويژگي‌هاي جريان عبوري از روي دو استوانه‌ي پشت سر هم (tandem) و در رينولدزهاي مختلف با استفاده از شبيه‌سازي در نرم‌افزار Fluent پرداخته‌شده است. اين استوانه‌ها داراي شعاع‌هاي برابر و بافاصله‌ي مراكز ثابت مي‌باشند. شبيه‌سازي هندسه‌ي استوانه‌ها و مش بندي آن‌ها با استفاده از نرم‌افزار Gambit انجام شده است. با تغيير سرعت جريان عبوري و درنتيجه عدد رينولدز اين بررسي را انجام داده‌ايم. همچنين ضرايب برآ و پسا را بر روي اين استوانه‌ها به دست آورده‌ايم. درنهايت نتايج به‌دست‌آمده با داده‌هاي به‌دست‌آمده از تحقيقات گذشته مقايسه مي‌شود.
شماره ركورد :
100454
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
منصور، كاميار
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت