عنوان :
نصب و راه اندازي دستگاه شبيه ساز پرواز هواپيماي يك موتوره ي آزمايشگاه واقعيت مجازي
نويسنده اصلي :
گودرز تله جردي، مرضيه Goodarz-e-talehjerdi, Marzieh
كليدواژه فارسي :
ه+43 ص.،تصوير، جدول، 1 + 11 كتابنامه،
چكيده :
شبيهسازي در جوامع و علوم مختلف، بهخصوص پزشكي و مهندسي، بهعنوان ابزاري براي مرتفع كردن نيازهاي گوناگون آموزشي و تحقيقاتي بسيار استفاده ميشود. اما به جرأت ميتوان گفت كه شبيهسازي در علوم هوانوردي و خلباني، نقشي پررنگتر و ضروريتر دارد، بهگونهاي كه امروزه حضور حداقل يك شبيهسازپرواز در آموزشگاهها و مؤسسات آموزش خلباني يا دانشكده و دانشگاههاي هوانوردي در جهان، امري اجتنابناپذير شدهاست. بنابراين با توجه به اهميت بالاي اين موضوع و از طرفي خلأ آزمايشگاه واقعيتمجازي دانشكدهي مهندسي هوافضاي دانشگاه صنعتي اميركبير از يك شبيهسازپرواز آموزشي-طراحي، اين پروژه سعي بر آن داشت تا با طراحي و ساخت كابين خلبان ، به-عنوان ركني مهم و اوليه از اركان سختافزاري يك شبيهسازپرواز پايهثابت يا پايهمتحرك ، بهكمك روشي ساده و در زماني كوتاه و با هزينهاي پايين، اما در عين حال با كيفيت و عملكردي مناسب و معقول، اولين و اساسيترين گام را در راستاي نصب و راهاندازي شبيهسازپرواز هواپيماي يك موتورهي سسنا172 ي آزمايشگاه واقعيت مجازي دانشكده بردارد.
شماره ركورد :
100455
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
سبزه پرور، مهدي Sabzehparvar, Mehdi
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت