عنوان :
بررسي عددي اثرات افزودن تيغه بر هيدروديناميك موج‌شكن شناور مهارشده
نويسنده اصلي :
رنجبري، ميلاد
كليدواژه فارسي :
ح+98ص.،تصوير، جدول، نمودار، 19+21
چكيده :
ازآنجايي‌كه درصد قابل‌توجهي از جمعيت جهان در مناطق ساحلي پراكنده‌شده‌اند و ازلحاظ اقتصادي وابستگي زيادي به دريادارند، ضرورت ايجاد منطقه‌اي آرام و محافظت‌شده در برابر پديده‌هاي دريايي از قبيل موج و طوفان براي پهلوگيري شناورها و ساير فعاليت‌هاي مرتبط با دريا مطرح مي‌شود. يكي از روش‌هاي حفاظت از سواحل به‌منظور جلوگيري از حمله موج و فرسايش ساحل و يا ايجاد محيطي آرام در محدوده‌اي از دريا، استفاده از موج‌شكن شناور است. موج‌شكن‌هاي شناور به‌عنوان جايگزيني مناسب و اقتصادي براي موج‌شكن‌هاي سنتي به‌ويژه در بندرهاي ماهيگيري، بندرهاي بازسازي‌شده و بندرهاي تفريحي با توجه به هزينه سنگين موج‌شكن‌هاي ثابت و نيز مدت‌زمان طولاني اجراي آن‌ها مطرح هستند. ميزان حركات موج‌شكن شناور در درجات آزادي خود، از مهم‌ترين پارامترهاي طراحي اين سازه‌ها است. در اين مطالعه تأثير افزودن تيغه‌هاي عمودي و مورب بر قسمت زيرين موج‌شكن‌هاي صندوقه اي در كاهش پاسخ حركتي اين سازه، بررسي‌شده است. از مهم‌ترين پارامترها موردبررسي مي‌توان به زاويه تيغه‌هاي مورب، ارتفاع تيغه¬ها، پريود موج برخوردي و سيستم مهاربندي اشاره نمود. بدين ترتيب مشاهده گرديد با افزودن تيغه‌هاي عمودي و مورب به زير پانتون، ضريب گذردهي و حركات موج‌شكن كاهش مي‌يابد. براي حل معادلات از تئوري تفرق و براي حل عددي آن از روش تفاضل محدود و با استفاده از نرم‌افزار متلب استفاده‌شده است.
شماره ركورد :
100456
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
زراعتگر، حميد
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت