عنوان :
سيستم ترمز خودكار بر پايه ي هم جوشي سنسورهاي درون خودرو و ارتباطات بي سيم
نويسنده اصلي :
گلي وند درويش وند، فاطمه Golivand Darvishvand, Fateme
كليدواژه فارسي :
ز+ 124 ص.، تصوير، جدول، نمودار، 68+2 كتابنامه، ضمائم
چكيده :
استفاده از سيستم‌هاي پيشرفته دستيار راننده امروزه يكي از راه‌هاي مؤثر در كاهش تصادفات جاده‌اي شناخته شده است. در اين ميان سيستم‌هاي پيشرفته دستيار راننده كه به‌صورت مشاركتي عمل مي‌كنند، نسبت به سيستم‌هاي غير مشاركتي مزيت‌هاي بيشتري دارند؛ اما اين سيستم‌هاي مشاركتي براي داشتن كارآيي لازم بايد قابليت عرضه‌ي گسترده در بازار و استفاده عموم مردم را داشته باشند. امروزه گوشي‌هاي هوشمند به‌سرعت درميان مردم فراگير شده و داراي قابليت‌هاي متنوع و حسگرهاي دقيق و قدرت پردازشي بالا هستند. تراشه‌هايي كه به‌منظور ارتباط با مكان‌ياب‌هاي ماهواره در اين گوشي‌ها وجود دارند مي‌توانند با دقت خوبي درزماني كوتاه، موقعيت مكاني را مشخص كنند. هم‌چنين نسل چهارم اينترنت سلولي كه توسط سيم‌كارت و گوشي هوشمند قابل‌دسترسي است، با سرعت بالا و زمان تأخير بسيار پايين بستر مناسبي براي ايجاد شبكه در اختيار مي‌گذارد. در اين پژوهش سيستمي طراحي شده است كه با استفاده از حس‌گرهاي گوشي تلفن همراه، داده-هايي نظير موقعيت مكاني، سرعت، شتاب، جهت حركت و سرعت زاويه‌اي را جمع‌آوري كرده و سپس اين داده‌ها با استفاده از نسل چهارم اينترنت سلولي در بستر شبكه به خدمت¬دهنده ارسال مي‌شود. ازجمله حس‌گرهاي مورداستفاده در گوشي هوشمند، مكان‌ياب آن مي‌باشد. پس‌ازآن بر پايه داده¬هاي ارسال شده، موقعيت خودرو براي دو ثانيه بعد با استفاده از مدل‌هاي حركتي پيش‌بيني شده و با مسير پيش‌بيني‌شده براي ساير خودروها مقايسه مي‌شود. بر پايه مقايسه اين مسيرها مشخص مي‌شود كه آيا تصادفي بين خودروها به وجود مي‌آيد يا خير. درصورتي‌كه پيش‌بيني مبني بر وقوع تصادف باشد، سيستم علامتي را براي ترمز خودرو ارسال مي‌كند و ترمز به‌صورت خودكار عمل خواهد كرد تا به‌اين‌ترتيب از وقوع تصادف جلوگيري شود. ازآن-جايي¬كه يك سيستم جامع براي جلوگيري از تصادفات داراي بخش¬ها و ماژول¬هاي مختلف به منظور جلوگيري از انواع تصادفات است، در اين پژوهش سيستم پيش¬بيني و جلوگيري از تصادف در تقاطعات طراحي شده و طراحي ساير ماژول¬ها به كارهاي آتي واگذار شده است. با توجه به اينكه استفاده از مكان‌ياب گوشي هوشمند و استفاده از شبكه نسل چهارم اينترنت سلولي با چالش‌هايي مانند عدم دقت در مكان‌يابي و زمان تأخير بالاي ارسال داده‌ها در بستر شبكه همراه است، ابتدا طي آزمايش‌هايي استفاده از مكان‌ياب گوشي هوشمند و نسل چهارم اينترنت سلولي براي استفاده در سيستم‌هاي جلوگيري از تصادف امكان‌سنجي شده‌اند. نتايج نشان مي‌دهد كه در مكان‌يابي با گوشي هوشمند 98 درصد نمونه‌ها داراي دقت مطلوب بوده‌اند. هم‌چنين در استفاده از نسل چهارم ارتباطات موبايل 14/96 درصد نمونه‌ها داراي زمان تأخير زير 100 ميلي‌ثانيه بوده‌اند. هم¬چنين براي ارزيابي الگوريتم پيشنهادي دو طيف داده، توليد و جمع‌آوري شده است. ابتدا با استفاده از شبيه‌سازي مونت‌كارلو و توليد داده‌هاي تصادفي و سپس با استفاده از داده‌هايي كه به‌صورت واقعي جمع‌آوري شده‌اند. دقت الگوريتم پيشنهادي به ميزان 96 درصد روي داده‌هاي شبيه‌سازي‌شده و 99 درصد روي داده‌هاي واقعي ارزيابي شده است. هم‌چنين درصد توليد خروجي‌هاي منفي دروغين 75 درصد به دست آمده است. در مقايسه اين الگوريتم با الگوريتم‌هاي پيشين مشخص شده است كه الگوريتم پيشنهادي شاهد بهبود 10 درصدي در دقت، بهبود 10 درصدي در عدم توليد خروجي‌هاي مثبت دروغين و بهبود 10 درصدي در عدم توليد خروجي‌هاي منفي دروغين مي‌باشد.
شماره ركورد :
100458
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
بروجرديان، امين ميرزا Boroujerdian, Aminmirza
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
قطعي، مهدي Ghatee, Mehdi
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت