عنوان :
طراحي و ساخت داربست هيدروژلي نانو / ميكرو ساختار با قابليت الگودهي به منظور بهبود رگزايي در سيستم چندكشتي
نويسنده اصلي :
مدرسي فر، خشايار Modaresifar, Khashayar
كليدواژه فارسي :
ز+99 ص.، تصوير، جدول، 99 كتابنامه
چكيده :
ساخت داربستهاي پيشرگزايي شده از موثرترين استراتژيها براي حل مشكل رگزايي در بافتهاي مهندسي شده است. در اين بين داربستهاي هيدروژلي با قابليت الگودهي از طريق ليتوگرافي نوري و كپسوله كردن نانوذرات حاوي بيومولكولها از بهترين گزينه ها براي ايجاد يك ساختار پيشرگزايي شده با كشت همزمان چند نوع سلول ميباشند. به همين منظور براي طراحي يك بيومتريال جديد كه توانايي الگودهي طي فرآيند فوتوپليمريزاسيون و كنترلپذير بودن خواص مختلف به همراه رهايش فاكتور رشد را داشته باشد اقدام به ساخت و مشخصه يابي هيدروژل ژلاتين متاكريلات/نانوذرات كيتوسان كه تقليد كننده ي ماتريكس خارج سلولي است، نموديم. خواص فيزيكي، شيميايي و مكانيكي داربستها به كمك آناليزهاي ساختاري و همچنين نرخ رهايش و استحكام فشاري داربستها بررسي شده و سلولهاي فيبروبلاست پوست انسان جهت ارزيابيهاي سلولي (آزمون سميت سلولي) روي آنها كشت داده شد. ارزيابيها نشان داد ژلاتين متاكريلات سنتز شده از درجه ي متاكريله شدن بالايي (حدود 70%) برخوردار بوده و درصد تخلخل، ميانگين اندازه حفرات و اتصال آنها به يكديگر، و همچنين ميزان آبدوستي و نرخ تخريب زيستي آن براي كاربردهاي مهندسي بافت مناسب است. با اضافه شدن نانوذرات به هيدروژل، مدول فشاري آن تا دو برابر افزايش يافت. همچنين نرخ رهايش BSA-bFGF از نانوذرات كيتوسان و از داربست كامپوزيتي ساخته شده به گونه اي است كه عمده ي آن طي 4 ساعت از نانوذرات و طي 3 روز از داربست خارج ميشود و امكان اثرگذاري مطلوب بر تكثير سلولها را دارد. درصد زنده ماني بالاي سلولها پس از كشت روي داربست حاوي فاكتور رشد در مقايسه با داربست فاقد نانوذرات، حضور و زيست فعالي فاكتور رشد بارگذاري شده در نانوذرات را نشان داد. چسبندگي و كشيده شدن زياد سلولهاي فيبروبلاست روي داربست در كنار نتايج مطلوب گذشته در ارتباط با الگوگيري سلولهاي اندوتليال درون هيدروژل، ما را اميدوار ميكند تا اين بيومتريال جديد كه هيدروژلي زيست تقليد حاوي نانوذرات با قابليت رهايش فاكتور رشد است، نتايج بي نظيري پس از استفاده در محيط درون تني از خود نشان دهد.
شماره ركورد :
100459
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
نيك نژاد، حسن Niknejad, Hassan
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
حاجي زاده، افرا Hadjizadeh, Afra
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت