عنوان :
بررسي آسيبهاي شلاقي گردن در تصادفات از پشت با سرعتهاي پايين
نويسنده اصلي :
عوض نژاد، پريا Avaznejad, Parya
كليدواژه فارسي :
و-شش+107ص.،تصوير،جدول،نمودار،0+50 كتابنامه
چكيده :
بيشترين آسيبهاي ناحيه گردن در تصادفات از عقب رخ ميدهد و طراحي ايمني لازم براي جلوگيري از اين آسيبها از اهميت زيادي برخوردار است. آسيب شلاقي يكي از شايعترين آسيبهاي گردن است و با توجه به بار اقتصادي-اجتماعي آسيب ذكر شده روي جامعه، شناخت و راه حل هايي براي جلوگيري از آن از اهميت زيادي برخوردار ميباشد. صندليهاي زيادي به منظور افزايش حفاظت از سرنشين خودرو در برابر آسيب شلاقي گردن ارايه شده اما عملكرد اين صندليها براي حفاظت از گردن سرنشين در هنگام ضربه، تنها در يك زاويه پشتي صندلي ارزيابي شده¬اند در حالي كه در دنياي واقعي به دليل تفاوت در فيزيك سرنشينهاي خودرو، از پشتي صندلي در زاويه هاي متفاوتي استفاده مي شود. در اين پژوهش تصادف از پشت درسرعت پايين در نرم افزار LS-DYNA شبيه سازي و نتايج حاصل از اين شبيه سازي را با تست انجام شده بر روي آدمك BIORID II مقايسه كرديم. در ادامه پشتي صندلي را در زاويه¬هاي متفاوت قرار داده و تاثير تغييرات زاويه پشتي صندلي بر روي سينماتيك و سينتيك حركت سرنشين را مورد بررسي قرار داديم. نتايج نشان داد كاهش يا افزايش زاويه پشتي صندلي نسبت به محوري عمودي در مقايسه با حالت پايه (زاويه 20 درجه) سبب افزايش پارامترهاي سينتيك و سينماتيك سرنشين خودرو در طول ضربه مي شود و ميزان افزايش پارامترها در زاويه هاي رو به جلو بيشتر است و احتمال آسيب شلاقي در ناحيه گردن با توجه به معيارهاي NICmax و Nij افزايش مييابد.
شماره ركورد :
100460
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
ابوالفتحي، نبي اله Abolfathi, Nabiollah , شفيعيان، مهدي Shafieian, Mehdi
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت