عنوان :
اثر نوع سيستم سازه اي فولادي بر رفتار لرزه اي سازه ها با لحاظ اندركنش غير خطي سازه و خاك تحت اثر زلزله حوزه ي نزديك
نويسنده اصلي :
شهرويي، كيوان Keyvan, Shahrooei
كليدواژه فارسي :
ط+133ص.،٬تصوير، جدول، نمودار، 117 كتابنامه
چكيده :
در اين پايان نامه عملكرد لرزه¬اي سيستم هاي خاك- پي- سازه تحت اثر زلزله هاي حوزه نزديك بررسي شده است. تمركز اين تحقيق بر رفتار گهواره اي سازه هاي ساختماني ميان مرتبه تا نسبتاً بلند مرتبه با سيستم پي گسترده كم عمق با سيستم¬هاي سازه¬اي فولادي مختلف مي باشد. از آنجا كه مطالعات گذشته در زمينه اثرات زلزله هاي حوزه نزديك بر سيستم هاي خاك- سازه با صرف نظر از اثرات اندركنش غيرخطي خاك- سازه همراه بوده است، در اين مطالعه، مشخصه هاي غيرخطي اندركنش خاك- پي ناشي از بركنش پي و رفتار الاستوپلاستيك خاك و نيز اثرات آن بر نيازهاي سازه اي مد نظر قرار گرفته است. علاوه بر اين، مفهوم جداسازي گهواره اي براي سازه هاي ساختماني ميان مرتبه و نسبتاً بلند مرتبه بررسي شده و كارآيي آن مورد بحث قرار گرفته است. به منظور دست¬يابي به اهداف تحقيق، از طريق مطالعه پارامتريك، طيفي از مشخصات روسازه در نظر گرفته شده است. همچنين، ركوردهاي زلزله حوزه نزديك ثبت شده، به عنوان تحريك ورودي مورد استفاده قرار گرفته است و شدت تحريك اين ركوردها بر عملكرد لرزه اي سيستم خاك- سازه بررسي شده است. مشخصات روسازه، شامل سازه هاي ساختماني 10، 15 و 20 طبقه مي باشد. در مدلسازي روسازه چند نوع سيستم سازه¬اي مورد مطالعه قرار گرفته است. سيستم هاي خاك- سازه با شرايط مرزي مختلف به لحاظ اتصال به تكيه گاه در تراز پايه در نظر گرفته شده است. اين شرايط مرزي مقايسه اي شامل: الف) سازه پايه¬ثابت؛ ب) اندركنش غيرخطي خاك- سازه در نظر گرفته شده است. در شرايط مرزي دوم، پديده بركنش پي و رفتار الاستوپلاستيك خاك در پاسخ سيستم گهواره اي مشاركت مي نمايد. نتايج بررسي هاي صورت گرفته نشان مي دهد كه پديده بركنش پي و تسليم خاك براي انواع سيستم¬هاي بررسي شده عموماً مكانيسم سودمندي به حساب مي¬آيد و نيازهاي سازه اي را كاهش مي دهد. از سوي ديگر، نتايج مطالعه اثرات جداسازي گهواره اي بر عملكرد روسازه نشان مي دهد كه كاهش نيازهاي تغييرشكلي روسازه به واسطه مشاركت پديده بركنش پي و تسليم خاك در سيستم-هاي مختلف با افزايش سطح تحريك زلزله محسوس تر مي شود. نتايج نشان مي دهد كه صرف نظر از اثرات اندركنش غيرخطي خاك- سازه در انواع سيستم¬هاي سازه¬اي مي تواند تا حد زيادي برآورد نيازهاي تغييرشكلي سازه را در شرايط تحريك زلزله هاي شديد و به خصوص زلزله هاي پالس مانند، با خطا همراه نمايد. لذا توصيه مي شود در مرحله طراحي و تحليل سازه¬هاي با سيستم پي سطحي، اثرات اندركنش غيرخطي خاك- سازه در عملكرد لرزه اي اين سازه ها مدنظر قرار گيرد.
شماره ركورد :
100461
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
دكتر فرامرز خوشنوديان Dr Faramarz Khoshnoudian , دكتر مهدي بنازاده Dr Mehdi Banazadeh
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت