عنوان :
مقايسه خواص كششي كامپوزيت‌هاي نانوليفي با دو شيوه توليد همزمان و غير همزمان
نويسنده اصلي :
زارهشي، آناتاي
كليدواژه فارسي :
ح + 77 ص.، تصوير، جدول، نمودار، 9 + 21 كتابنامه
چكيده :
كامپوزيت‌هاي مقاوم شده با الياف پليمري به علت نسبت مدول به وزن بالا و چگالي نسبي كم آنها و نسبت استحكام به وزن بالا، نسبت به مواد فلزي، بيش‌تر متداول هستند. اين الياف كه نقش مقاوم‌سازي براي كامپوزيت‌هاي پليمري را ايفا مي‌كنند، داراي خواص استحكام نهايي و سفتي بيش‌تر نسبت به زمينه، مساحت سطح به حجم بالا، طول به قطر بالا، جهت‌گيري مناسب در راستاي بار اعمال شده‌ي خارجي، چسبندگي بين زمينه و ليف مي‌باشند. نانوالياف با توجه به نسبت سطح به حجم بالا، جايگاه ويژه‌اي را در حوزه‌هاي مختلف سازه‌هاي ليفي پيشرفته، پزشكي، صنايع صافي‌ها، صنايع نظامي و... به خود اختصاص داده است. هدف از اين مطالعه توليد كامپوزيت‌هاي نانوليفي شامل رزين و سخت‌كننده اپوكسي و نانوالياف پلي اكريلو نيتريل است بطوريكه نانوالياف در حين توليد بطور همزمان در رزين قرار گرفته است. سپس كامپوزيتي توليد شده است كه نانوالياف پس از توليد در زمينه رزين قرار گرفته‌اند و خواص كششي اين دو نوع كامپوزيت در راستاي طولي مطالعه و مقايسه شده است. نتايج اين پژوهش نشان داد كه خواص كششي نمونه‌هاي كامپوزيت‌ نسبت به رزين خالص مقادير بيش‌تري بوده‌اند كه اين وجود الياف و نقش تقويت‌كنندگي آنها را ثابت مي‌كند. استحكام كششي بيشينه و ازدياد طول نهايي در نمونه‌هاي كامپوزيت تهيه شده به روش همزمان يا in situ به ترتيب، %24/57 و %18/9 نسبت به استحكام كششي بيشينه و ازدياد طول نهايي در نمونه‌هاي كامپوزيت تهيه شده به روش لايه گذاري دستي افزايش يافته‌اند. همچنين كار مخصوص تا حد پارگي در نمونه‌هاي كامپوزيت تهيه شده به روش همزمان، 07/3 برابر مقدار فوق در نمونه‌هاي كامپوزيت تهيه شده به روش لايه گذاري دستي بدست آمده‌اند. همچنين نتايج اين پژوهش نشان مي‌دهد كه مدول كششي در كامپوزيت تهيه شده به روش همزمان %41/9 نسبت به مدول كششي كامپوزيت نانوليفي تهيه شده به روش لايه گذاري دستي كاهش يافته است.
شماره ركورد :
100462
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
اصغريان جدي، علي اصغر , قره آقاجي، علي اكبر
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت