عنوان :
شناسايي سيستم هاي سازه اي چندورودي با جداسازي سيگنال هاي خروجي
نويسنده اصلي :
،نوروزي زرمهري، علي
كليدواژه فارسي :
ز +110 ص.، تصوير، جدول، نمودار، 2+37 كتابنامه،
چكيده :
براي ارائه يك برآورد دقيق از خرابي‎هاي موجود در سازه، بهرهگيري از روش¬هاي مختلف جهت شناسايي دقيق پارامترهاي مودال آن ضروري است. ليكن به دليل وجود همزمان چند سرچشمه ارتعاش محيطي دراكثر سازه¬هاي عمراني، فرض وجود چندورودي براي امكان شناسايي دقيقتر پارامترهاي ديناميكي سازه امري اجتناب ناپذير مي¬باشد. از سوي ديگر علي رغم پيشرفت هاي زيادي كه در زمينه شناسايي سيستم براي بارهاي محيطي صورت گرفته، به دليل آنكه بيشتر اين روش¬ها بر پايه ورودي نويز سفيد با خروجي تنها مي¬باشند، استفاده از آن¬ها براي شناسايي سازه تحت تحريكات لرزه¬اي كه به طور ذاتي چند¬بعدي و با ورودي¬هاي چند جهتي¬اند، از دقت كافي برخوردار نيست. رساله حاضر با فرض خطي¬بودن سيستم سازه¬اي و ثابت ماندن خصوصيات آن نسبت به زمان، از تركيب دو مدل آركس (ARX) و الگوريتم تحقق سيستم ويژه (ERA) و بكارگيري روشي بر پايه تجزيه QR به جداسازي سيگنال-هاي خروجي ناشي از چند ورودي زلزله پرداخته و متناسب با ورودي آن اقدام به شناسايي دقيق¬تر سيستم مي¬نمايد. در اين راستا الگوريتم ارائه شده در مدل يك سازۀ نشانه پل معلق كابلي صحت¬سنجي مي¬گردد. مدل اين پل با يك شبكۀ حسگر بي‎سيم ابزارگذاري شده و تحت نيروي زلزله تحريك مي‎شود. پارامترهاي شناسايي شده از اين روش با روش¬ شناسايي سيستم سازه¬اي مبتني بر خروجي تنها مقايسه مي¬گردد. نتايج بدست آمده حاكي از آن است كه الگوريتم معرفي شده علاوه بر قابليت شناسايي سيستم سازه¬اي، از دقت مناسب براي سازه¬هايي تحت نيروي خارجي مشخص همچون زلزله برخوردار مي¬باشد. با وجود زمان كوتاه ركوردهاي زلزله و ماهيت غيرايستاي آن¬ها اين روش قادر به شناسايي پل معلق كابلي سازۀ نشانه مي¬باشد. جداسازي سيگنال¬هاي خروجي نيز خطاي شناسايي در حالت چندورودي-چندخروجي را بهبود بخشيده و در مقايسه با روش-هاي خروجي تنها باعث افزايش دقت پارامترهاي مودال شناسايي شده سازه مي¬گردد.
شماره ركورد :
100463
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
تقي خاني، تورج
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت