عنوان :
طراحي و پياده سازي يك سيستم هپتيكي داده مبنا
نويسنده اصلي :
رشيدي، ساغر Rashidi, Saghar
كليدواژه فارسي :
ط+ 99 ص.، تصوير، جدول، نمودار، 1 + 32 كتابنامه
چكيده :
هدف از تكنيك واقعيت مجازي، در واقع تحقق واقعيت در يك محيط مجازي مي‌باشد و به كاربر امكان مي¬دهد تا با محيط شبيه¬سازي رايانه¬اي، تعامل داشته باشد. امروزه واقعيت مجازي كاربرد وسيعي در حوزه پزشكي پيدا كرده است و روزبه¬روز بر گستره آن افزوده مي‌شود. از ميان كاربردهاي واقعيت مجازي در حوزه علوم پزشكي، آموزش جراحي، به ويژه جراحي‌هاي با حداقل تهاجم، جايگاه ويژه‌اي دارد. در شبيه¬سازي¬هاي پزشكي لازم است سيستم با اجسام نرم، تعامل بلادرنگ و دقيقي داشته باشد. هدف از تكنيك واقعيت مجازي، در واقع تحقق واقعيت در يك محيط مجازي مي‌باشد و به كاربر امكان مي¬دهد تا با محيط شبيه¬سازي رايانه¬اي، تعامل داشته باشد. امروزه واقعيت مجازي كاربرد وسيعي در حوزه پزشكي پيدا كرده است و روزبه¬روز بر گستره آن افزوده مي‌شود. از ميان كاربردهاي واقعيت مجازي در حوزه علوم پزشكي، آموزش جراحي، به ويژه جراحي‌هاي با حداقل تهاجم، جايگاه ويژه‌اي دارد. در شبيه¬سازي¬هاي پزشكي لازم است سيستم با اجسام نرم، تعامل بلادرنگ و دقيقي داشته باشد. در اين پژوهش از روش داده مبنا براي شبيه¬سازي اجسام نرم استفاده شده است. اين روش در سال¬هاي اخير مورد توجه قرار گرفته و مي¬تواند عملكرد بلادرنگ و با دقت بالا داشته باشد. روش داده مبنا داراي دو فاز اصلي جمع¬آوري داده و يادگيري است. داده¬هاي مورد نياز شبكه عصبي از طريق شبيه¬سازي يك بافت نرم با خواص كبد انسان، كه رفتار غيرخطي دارد، و با روشي نوين براي انتخاب نقاط مناسب براي داده¬برداري بدست آورده شده و پس از مرتب¬سازي، براي آموزش شبكه مناسب استفاده شده¬اند. در روش پيشنهادي، داده¬ها با در نظر گرفتن رفتار نقاط مختلف جسم و خوشه¬بندي اين رفتارها با استفاده از تركيب خوشه¬بندهاي فازي و كاهشي، انتخاب شده¬اند. نتايج با پياده¬سازي دو الگوريتم¬ از كارهاي پيشين و الگوريتم پيشنهادي و رسم نمودار¬هاي مناسب، مقايسه و ارزيابي شده و كارايي روش پيشنهادي نمايان گشته است. همچنين هر سه روش در آزمايشگاه به كمك تجهيزات مناسب روي ربات فالكون به صورت عملي نيز پياده¬سازي شده¬اند و صحت عملكرد روش¬ها بررسي و نتايج عملي مقايسه گشته¬اند. روش پيشنهادي هم در پياده¬سازي نرم¬افزاري و هم در پياده¬سازي عملي، عملكرد بهتري نشان داده است.
شماره ركورد :
100464
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
بهرامي، محسن Bahrami, Mohsen , شيري قيداري، سعيد Shiri Gheydari, Saeid
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت