عنوان :
طراحي محصول روشنايي با بهره گيري از صنعت ال-اي-دي، براي نورپردازي فضاهاي بيروني (مطالعه موردي دانشگاه صنعتي اميركبير)
نويسنده اصلي :
خان محمدي، كورش
كليدواژه فارسي :
ك+126 ص.، تصوير، جدول، نمودار، 12+18 كتابنامه، ضمائم
چكيده :
نور همواره نقش مهمي در زندگي انسان ها داشته است اما براي توليد نور نياز به انرژي وجود دارد كه در چراغ هايي كه تا كنون براي نورپردازي و روشنايي استفاده مي شده است، قسمت هاي اعضمي از انرژي به وسيله ي ايجاد گرما هدر مي رفت. اهميت صرفه جويي در مصرف انرژي از يك سو و زيبايي منظر فضاهاي بيروني در تاريكي شب از سوي ديگر باعث شده است تا در اين پژوهش با توجه به نياز هاي بازار، توليد كنندگان و مصرف كنندگان محصولي با بهره گيري از صنعتي ال-اي-دي، براي نورپردازي فضاهاي بيروني طراحي شود. همچنين مبحث نورپردازي نيز امروزه از اهميت بالايي برخوردار است كه بدون داشتن محصولات مناسب جهت نورپردازي نميتواند به حيات خود ادامه دهد. در اين پژوهش ابتدا به بررسي انواع چراغ ها و همچنين صنعت ال-اي-دي خواهيم پرداخت. پس از آن خواهيم ديد كه چگونه مي توان با استفاده از متدولوژي طراحي و توسعه محصول آقايان اولريچ و اپينگر و همچنين به دست آوردن معيارهاي طراحي اولويت بندي شده در جدول خانه ي كيفيت، محصولي را طراحي كرد كه بتواند برآورده كننده ي نيازهاي به دست آمده از مطالعات ميداني باشد. در نهايت يك چراغ ال-اي-دي چند كاركرده طراحي شده و نمونه اي از فضاهاي بيروني دانشگاه صنعتي اميركبير با اين چراغ نورپردازي شده است.
شماره ركورد :
100465
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
امامي، جمشيد
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
شهابي، سيد محمدرضا
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت