عنوان :
نگاهي بر رده‌بندي ساليتن‌هاي يامابه گراديان موضعا همديس تخت
نويسنده اصلي :
حيدري پارسا، آزاده Heydari parsa, Azadeh
كليدواژه فارسي :
د-ده + 93ص.، 2+23 كتابنامه
چكيده :
نويسندگان مقاله براي اينكه بتوانند رده بندي مورد نظر را انجام بدهند ابتدا به كمك بعضي از تعاريف و مفاهيمي چون رويه تراز، انحناي برشي، انحناي ميانگين و... ثابت مي كنند هر ساليتن يامابه گراديان موضعا همديس تخت با انحناي برشي مثبت خاصيت تقارن دوراني دارد. از طرفي هر ساليتن يامابه متقارن دوراني كامل غير فشرده با انحناي ريچي مثبت مسطح است و يا اگر مسطح نباشد به طور سراسري همديس با Rn است. بنابراين آنها با كمك اين مطالب، معادله مشتقات جزئي ساليتن هاي يامابه متقارن شعاعي همديس تخت،شرايط متقارن شعاعي بودن ساليتن هاي يامابه همديس با Rn و ارتباط آنها با معادله اوليه ساليتن يامابه گراديان را بدست اورده اند . در خاتمه نيز رده بندي ساليتن هاي يامابه متقارن شعاعي را انجام داده اند. لذا اين رده بندي به رده بندي ساليتن هاي يامابه متقارن شعاعي همديس باRn تقليل مي‌يابد.در خاتمه نيز رده بندي ساليتن‌هاي يامابه متقارن شعاعي را انجام داده اند.
شماره ركورد :
100468
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
ميرمحمدرضايي، مرتضي Mirmohhamadrezaii
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
بيدآباد، بهروز Bidabad, Behrooz
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت