عنوان :
طراحي و ساخت دستگاه تشخيص موانع به‌منظور كمك به جهت يابي نابينايان
نويسنده اصلي :
فريور، سپهر
كليدواژه فارسي :
ز- هفت + 81 ص.، تصوير، جدول، 23 كتابنامه
چكيده :
در سال هاي اخير دستگاه هاي متنوعي به‌منظور كمك به نابينايان در زمينه هاي مختلف ازجمله كمك به خواندن متن، تعامل با رايانه، تشخيص اشياء و جهت يابي درحركت ارائه‌شده است. در اين راستا و در اين رساله، ساخت دستگاهي براي كمك به جهت يابي نابينايان در محيط هاي داخلي پيشنهاد و پياده سازي شده است. دستگاه پيشنهادي با استفاده از دوربين عمق كينكت به‌عنوان ورودي، بازخوردي لمسي در مورد وجود پله و موانع مسير را از طريق آرايه اي از موتورهاي ويبره و بر اساس نتايج حاصله از پردازش تصوير عمق ارائه مي كند. براي تشخيص پلكان، تصوير عمق بر حسب صفحات موجود در صحنه بخش بندي مي شود، با استفاده از حسگر شتاب سنج كينكت بردار نرمال بر زمين محاسبه شده و صفحات افقي تعيين مي گردند و در نهايت صفحات افقي كه فاصله آن ها با يكديگر در محدوده ارتفاع استاندارد پله ها باشند، به‌عنوان پلكان اعلام مي شوند. به‌منظور تشخيص موانع و تعيين محل نسبي قرارگيري آن ها در صحنه، تصوير عمق به بلوك هاي مساوي تقسيم شده و در هر بلوك، فاصله تا نزديك ترين مانع محاسبه مي شود. با استفاده از يك تابع نگاشت پيشنهادي، اطلاعات محل قرارگيري مانع، مسير آزاد و وجود پله، با استفاده از فركانس موتورهاي ويبره به فرد منتقل مي شود. از نوآوري هاي اين پايان نامه، ارائه الگوريتم مستقل از زاويه دوربين و موقعيت قرارگيري آن نسبت به صحنه براي تشخيص پلكان و نيز نحوه نگاشت اطلاعات صحنه بر روي ماتريس لمسي است كه روشي نوين به‌منظور درك بهتر و سريع تر از اطلاعات است. ازآنجايي‌كه پايگاه داده استانداردي براي ارزيابي روش هاي پيشنهادي در اين زمينه وجود ندارد، مجموعه دادگاني شامل 70 تصوير از صحنه ها و زواياي مختلف جمع آوري شده است. الگوريتم ارائه‌شده پلكان ها را در تمامي تصاوير به درستي تشخيص داده است، ليكن برخي از قفسه هاي موجود در تصاوير را نيز به اشتباه پله در نظر گرفته است. در ارزيابي كارايي سيستم تشخيص موانع و بازخورد لمسي، از افرادي با چشمان بسته خواسته شده تا مسيري آزمايشي باوجود موانع را با استفاده از دستگاه ساخته‌شده طي كنند، كه تمام كاربران بدون برخورد مسير را طي نمودند. ميانگين زمان طي مسير با چشمان بسته 17 و با چشمان باز 9 ثانيه بوده است. انتظار مي رود كه عادت كردن به اين دستگاه بتواند سرعت راه روي نابينا را بهبود بخشد.
شماره ركورد :
100469
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
راعي، ابوالقاسم
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت