عنوان :
تجزيه و تحليل لرزه هاي ناشي از انفجاردر مس سونگون
نويسنده اصلي :
عظيمي، يوسف
كليدواژه فارسي :
4+215 ص.،تصوير، جدول، 6+28 كتابنامه، ضمائم
شماره ركورد :
10047
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
حيدري، مهرداد
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
خوشرو، سيد حسن , شهريار،كوروش
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت