عنوان :
ارائه ي مدل ميكروسكوپيك براي ارزيابي فاصله¬ي طولي در رفتار رانندگان ايراني در جاده¬ها
نويسنده اصلي :
اميني، احسان
كليدواژه فارسي :
ح+87 ص.، جدول. نمودار. شكل. عكس كتابنامه
چكيده :
با توجه به اهميت مدل‌هاي رفتاري در شبيه¬سازهاي ترافيكي، در اين پژوهش رفتار دنباله‌روي رانندگان ايراني موردبررسي قرار گرفته است. با توجه به اينكه رفتار رانندگي در نقاط گوناگون جغرافيايي و در فرهنگ¬هاي مختلف متفاوت است، لازم است تا مدل‌هاي بومي براي پيش‌بيني رفتار رانندگان ارائه گردد. در اين تحقيق به منظور پيشبيني رفتار دنباله‌روي رانندگان ايراني از مدل GHR استفاده شده است كه يكي از شناخته‌شده‌ترين مدل‌هاي دنباله‌روي است و در نرم‌افزارهاي شبيه‌سازهاي مانند MITSIM Lab استفاده‌شده است. داده‌هاي اين مطالعه از بزرگراه مدرس در شهر تهران، از طريق فيلم¬برداري از بالاي پل طبيعت، برداشت‌شده است. در ادامه با استفاده از فرايند پردازش تصوير، مسير حركتي خودروها استخراج شد و پارامترهاي مؤثر در رفتار دنباله‌روي خودروها تعيين گرديد. همچنين، مدل رفتار دنباله‌روي خودروها براي دو گروه رانندگان حرفه‌اي (تاكسي¬ها) و عادي و همچنين دنباله‌روي خودروها در پشت موتورسيكلت نيز به دست آمد. طبق نتايج به‌دست‌آمده از اين مطالعه، مقايسه¬ي نمودار¬ سرعت-فاصله براي رانندگان ايراني و آمريكايي نشان داد كه، رانندگان ايراني رفتاري متفاوت با رانندگان آمريكايي در شرايط دنباله‌روي از خود نشان مي¬دهند. همچنين، وجود موتورسيكلت به‌عنوان وسيله‌ي پيشرو باعث تغيير در اين رفتار شده و در سرعت‌هاي پايين احتياط رانندگان را افزايش داده ¬است. همچنين در خصوص رانندگان حرفه¬اي مي¬توان بيان نمود كه در سرعت‌هاي پايين‌ سرفاصله¬ي بيشتري را، نسبت به سرعت¬هاي بالا رعايت كرده¬اند. پارامترهاي كه براي مدل GHR در هر كدام از شرايط فوق به‌دست‌آمده نشان‌دهنده‌ي وجود تفاوت در رفتار دنباله‌روي خودروها در شرايط گوناگون بوده است.
شماره ركورد :
100471
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
طبيبي، مسعود
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت