عنوان :
طراحي استوار زنجيره تامين يكپارچه در حالت پويا و عدم قطعيت تقاضا
نويسنده اصلي :
اكبري، علي اكبر Akbari, Ali Akbar
كليدواژه فارسي :
و-177ص.، شكل، جدول، 0+132 كتابنامه
چكيده :
در اين تحقيق مدل‌سازي و حل يك مساله طراحي و برنامه‌ريزي زنجيره تامين سه سطحي شامل ‏كارخانه، مراكز بالقوه توزيع و خرده‌فروشان، در يك افق برنامه‌ريزي چند دوره‌اي مورد مطالعه قرار ‏گرفته است. در زنجيره تامين مورد بررسي تقاضاي خرده‌فروشان به صورت پويا، غيرقطعي و همزمان ‏با امكان وقوع اختلال در نظر گرفته شده است. براي مدل‌سازي مساله ابتدا يك رويكرد بهينه‌سازي ‏استوار جديد كه قابليت در نظر گرفتن عدم قطعيت توام با اختلال در قالب دو بازه عدم قطعيت براي ‏هر پارامتر را دارد ارائه شده و با حل نمونه مسايلي مورد اعتبارسنجي قرار گرفته است. سپس مدل ‏رياضي همتاي استوار مساله تحقيق با بهره‌گيري از رويكرد بهينه‌سازي استوار پيشنهادي ارائه شده ‏است. در نهايت با توجه به اينكه مساله مورد بررسي در دسته مسايل ‏NP-hard‏ قرار دارد از الگوريتم ‏بندرز براي حل آن استفاده شده است. بدين منظور نسخه‌هاي تسريع يافته اي از الگوريتم بندرز براي ‏حل مساله پيشنهاد شده و كارآيي محاسباتي نسخه نهايي الگوريتم با حل نمونه مسايل با ابعاد مختلف ‏در مقايسه با حل‌كننده سيپلكس مورد ارزيابي قرار گرفته است. نتايج محاسباتي حكايت از عملكرد ‏مناسب رويكرد بهينه‌سازي استوار توسعه داده شده و كارآيي قابل قبول روش حل پيشنهادي دارد.‏
شماره ركورد :
100472
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
كريمي، بهروز Karimi, Behrooz
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت