عنوان :
جانمايي بهينه منابع توليد پراكنده در ريزشبكه‌ها با هدف پايداري ولتاژ
نويسنده اصلي :
تبيانيان، علي Tebianian, Ali
كليدواژه فارسي :
ز هفت + 137 ص.، تصوير، جدول، نمودار، 80 كتابنامه، 3ص. ضمائم
چكيده :
جهان امروز در پس تحولات خود با بحران انرژي روبروست. نيروگاههاي سنتي با سوزاندن سوخت‌هاي فسيلي علاوه بر دامن زدن بر اين بحران، منجر به ايجاد چالش‌هاي زيست محيطي شده اند. علاوه براين با رشد تقاضاي انرژي، توليد برق به شكل سنتي مشكلات فني ديگري را همچون كاهش كيفيت توان، كاهش قابليت اطمينان و مسائل حفاظتي پديد آورده است. بر اين اساس حركت به سوي توليد پراكنده برق و خودداري از توسعه بيشتر شبكه‌هاي سنتي در كنار اهميت به ريزشبكه‌ها در دستور كار برنامه ريزان انرژي در سراسر دنيا قرار گرفته است تا ضمن برخورداري از منابع تجديدپذير و پاك انرژي، توليد برق را در تمامي نقاط كره زمين با كيفيت تواني بالاتر و قابليت اطمينان بيشتر و البته ارزانتر ممكن سازد. در اين پژوهش با تاكيد بر افزايش پايداري ولتاژ به عنوان يكي از مهمترين شاخصه‌هاي كيفيت توان در شبكه‌هاي توزيع و ريزشبكه‌ها، تلاش شده است تا مكان و ظرفيت بهينه منابع توليد پراكنده در اين شبكه‌ها جستجو شود. همچنين بدليل اهميت مسائل اقتصادي در تمامي حوزه‌هاي مهندسي، تمامي مطالعات انجام شده با در نظر گرفتن منافع اقتصادي بوده و حل مسئله جايابي در كنار افزايش پايداري ولتاژ، سعي در كاهش هزينه‌ها و افزايش سود مشتركان و صاحبان ريزشبكه خواهد داشت. دراين پايان‌نامه از الگوريتم‌هاي بهنيه سازي متنوعي چون ژنتيك، ازدحام ذرات، ژنتيك غير مغلوب و ازدحام ذرات چند هدفه استفاده شده و كارايي، دقت و سرعت اين الگوريتم‌ها در حل مسئله جايابي و تخصيص ظرفيت بررسي و مقايسه شده است. همچنين روش‌هاي مختلف تعيين پايداري ولتاژ در خطوط و باس‌هاي ريزشبكه مورد مطالعه قرار گرفته و روشي مناسب براي ادامه كار انتخاب شده است. علاوه بر آن تلاش شده تا پاسخ‌هاي ارائه شده مبتني بر سناريو‌هاي مختلفي باشد تا در طراحي و تجديدساختار ريزشبكه متناسب با اهميت مسائل اقتصادي و فني، نقطه كار مناسبي انتخاب شود.
شماره ركورد :
100474
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
حسينيان، سيد حسين Hosseinian, seyyed Hossein
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت