عنوان :
طراحي و ساخت ترانسديوسر اولتراسونيك پيزوالكتريكي براي مبدل حرارتي و تعيين ابعاد مبدل
نويسنده اصلي :
رضائي بدرپور، زهرا
كليدواژه فارسي :
ي-هشت+94ص.، تصوير، جدول، نمودار، نقشه،5+28كتابنامه
چكيده :
با توجه به مطالعات انجام شده، اضافه كردن ارتعاشات اولتراسونيك به يك مبدل حرارتي موجب افزايش ضريب انتقال حرارت و راندمان مبدل مي¬شود، اين افزايش انتقال حرارت به خاطر حضور امواج آكوستيكي و يا پيدايش حبابهاي كاويتاسيوني مي¬باشد كه در مايعات اغتشاش بوجود مي¬آورند. اگر مبدل حرارتي به صورت دو لوله هم محور باشد كه از داخل لوله دروني آب گرم و از جداره بيروني آن (حد فاصل بين دو لوله) جريان آب سرد برقرار باشد و ارتعاشات ترانسديوسر اولتراسونيك به لوله آب گرم (لوله دروني) در مبدل حرارتي وارد شود، به جهت اغتشاشي كه هم در آب گرم و هم در آب سرد ايجاد مي¬گردد، انتظار مي¬رود انتقال حرارت افزايش يابد. در اين مطالعه، هدف طراحي و ساخت ترانسديوسر براي اعمال ارتعاشات به لوله آب گرم مبدل حرارتي مي¬باشد. در طراحي، طول لوله آب گرم بايد به گونه¬اي در نظر گرفته شود كه فركانس رزونانس ارتعاشي آن با فركانس اعمالي ترانسديوسر برابر شود. به عنوان كار عملي در اين پروژه علاوه بر مجموعه انتقال دهنده ارتعاشات از ترانسديوسر به لوله، ترانسديوسر مورد نياز طراحي و ساخته شده و سپس مودهاي ارتعاشي و فركانس تشديد آن¬ها مورد بررسي قرار گرفت و با نتايج مدلسازي مقايسه شد.
شماره ركورد :
100475
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
عبداله، امير
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت