عنوان :
امكان سنجي احداث نيروگاه هيبريدي انرژي تجديد پذير امواج، باد و انرژي خورشيدي در خليج فارس
نويسنده اصلي :
بهادري، مرتضي Bahadori, Morteza
كليدواژه فارسي :
ي- 135 ص، تصوير، جدول، نمودار، 8+49 كتابنامه
چكيده :
با توجه به هزينه‌هاي زياد انرژي تجديد پذير نسبت به سوخت‌هاي فسيلي ايده‌هايي براي افزايش بهره‌وري اين فنّاوري در نظر گرفته‌شده است. يكي از مهم‌ترين اين ايده‌ها، تركيب چند فنّاوري در يك مجموعه و يا در يك محل به‌صورت هيبريدي است. استفاده هم‌زمان از انرژي‌هاي باد، امواج و انرژي خورشيدي به‌صورت هيبريدي مي‌تواند انرژي استحصال‌شده از محيط فراساحلي را به‌طور چشمگيري افزايش دهد. استفاده از چنين سيستمي مستلزم شناخت دقيق علمي پتانسيل‌هاي باد، امواج و تابش خورشيدي در محيط دريا است. علاوه بر اين تحليل ديناميكي سازه‌اي سيستم تركيبي تحت تأثير بارهاي متغير وارده از طرف باد و موج با توجه به ويژگي‌هاي اقليمي خليج‌فارس، نقش مهمي در ارزيابي اين سيستم خواهد داشت. بدين منظور ابتدا امكان‌سنجي استفاده از انرژي‌هاي باد فراساحلي، امواج و انرژي خورشيدي براي يافتن منطقه‌اي مناسب ازلحاظ منابع تأمين‌كننده‌ي اين انرژي‌ها به‌صورت هيبريدي در خليج‌فارس انجام‌شده است. آناليز ديناميكي سيستم به روش المان مرزي انجام‌شده است. براي آناليز ديناميكي توربين بادي تك‌پايه از كد فست ، براي آناليز مبدل انرژي امواج از نرم‌افزار انسيس آكوا استفاده‌شده و براي تحليل توان پلتفرم خورشيدي و مدل‌سازي آن در منطقه‌ي موردنظر از نرم‌افزار پي وي سيست استفاده گرديده است. نتايج حاصل از اين پژوهش بيانگر افزايش 75 درصدي ميزان انرژي توليدي توسط اين سيستم هيبريدي نسبت به راندمان توربين بادي تك مي‌باشد.
شماره ركورد :
100476
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
قاسمي، حسن Ghasemi, Hasan
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت