عنوان :
بررسي علل تخريب و تشكيل شيار بر روي قالب هاي مسي با پوشش الكترولس كوره هاي ذوب آهن و راه هاي مقابله و ترميم آن توسط جوشكاري
نويسنده اصلي :
علينقيان ، حميد رضا
كليدواژه فارسي :
ن + 111 ص.، تصوير ، جدول ، نمودار،4 + 43 كتابنامه
چكيده :
فرايند ريخته‏گري مداوم يكي از فرايندهاي مهم در صنعت بوده كه در واحدهاي كارخانه ذوب آهن اصفهان هم مورد استفاده قرار مي‏گيرد. بدليل ضرورت افزايش عمر قالب طي سيكل‏هاي كاري متعدد، استفاده از جنس مس و آلياژهاي آن به‏ لحاظ خواص متالورژيكي و ساختاري مناسب توسط محققين پيشنهاد مي‏شود، از اين رو ارائه راهكارهايي جهت افزايش عمر قالب‏هاي كريستاليزاتور الزامي مي‏باشد. روش‏هاي مختلفي براي افزايش عمر قالب‏هاي مسي شامل ترميم آن وجود دارد. در پژوهش حاضر راهكاري نو جهت ترميم نمونه مسي به عنوان نماينده قالب مورد استفاده در ريخته‏گري مداوم ارائه شد. در اين مطالعه عمل تخريب نمونه از جنس مس DHP با ايجاد شياري سرتاسر بر روي سطح آن انجام و عمل ترميم نمونه با پر كردن شيار توسط جوشكاري اكسي‏استيلن انجام شد.كنترل پارامترهاي كليدي جوشكاري اكسي‏استيلن بسيار مهم بوده چراكه عدم انتخاب مناسب پارامترهاي فرايند نهايتا جوشي بي‏كيفيت را به دنبال خواهد داشت. پارامترهاي جوشكاري اكسي‏استيلن عبارتند از نوع فيلر جوش به كار رفته در آزمون ها ،دماي پيشگرم، نسبت گاز به اكسيژن مصرفي، دماي تنش‏زدايي و مدت زمان آنيلينگ. دماي پيشگرم مناسب به‏دست آمده 400 درجه سانتيگراد كه جوش با بهبود ميكروسختي و يكنواختي ريزساختار محقق مي‏شود. در پژوهش حاضر به كمك تحليل‏هاي متالوگرافي با استفاده از ميكروسكوپ‏هاي نوري و الكتروني به بررسي همگني ريزساختار و اندزه دانه پرداخته شده است.همچنين براي بررسي ميزان ميكرو سختي وآناليز تركيب عناصر ومشخص شدن عيوب جوش آزمون هاي ميكرو سختي،EDS و راديوگرافي بر جوش انجام شد. باتوجه به نتايج حاصل از آزمونهاي عملي مشخص شد كه استفاده از نسبت سه گاز به دو اكسيژن بهتر از حالت نسبت دو گاز به سه اكسيژن در بهبود ميكروسختي و همگني ريزساختار و كيفيت جوش موثر واقع مي‏شود، اين در حاليست كه نسبت‏هاي گاز به اكسيژن يك به يك و دو به يك موفقيت‏آميز نبودند و جوش بي‏كيفيتي را به وجود آوردند. ميزان دماي تنش‏زدايي تاثير چنداني بر بهبودسختي جوش نداشته اما وجود آن پس از جوش الزاميست. همچنين مشخص شد با افزايش دماي تنش‏زداي از 200درجه تا 400 درجه سانتيگراد وبه ميزان دوساعت باعث افزايش اندازه دانه به ميزان 32 درصد براي جوش با فيلر Cu-p مي‏شود. بررسي آنيلينگ جوش نشان داد افزايش زمان نگه داري جوش از 20 دقيقه تا 50 دقيقه در دماي 600 درجه سانتيگراد باعث كاهش 10 درصدي سختي وافزايش 5/12درصدي اندازه دانه براي جوش با فيلر Cu-p ‏مي‏شود.در صورتي كه جوش با فيلر Cu-Ag در اثر آنيلينگ ابتدا به ميزان 3/3درصد سختي خود را از دست داده ودر ادامه سختي به ميزان 13 درصد افزايش مي‏يابد.نتايج حاصل از آزمونEDSنشان داد كه درجوش با فيلر Cu-p جدايش رخ نمي‏دهد ولي در جوش با فيلر Cu-Ag جدايش اتفاق مي‏افتد.
شماره ركورد :
100477
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
منير واقفي ، سيد محمود
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
صدوق ونيني ، علي
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت