عنوان :
بررسي و تحليل فرامواد در شيلد ميدان هاي مغناطيسي فركانس پايين
نويسنده اصلي :
اعزاز، سيدمحمد Ezaz, Seyed Mohammad
كليدواژه فارسي :
69 ص.، تصوير، جدول، نمودار، 11 كتابنامه
چكيده :
با ظهور فرامواد، دانش الكترومغناطيس، راه حل تازه اي را براي جواب دادن به پرسش هاي بي پاسخ خود، پيدا كرد. فرامواد خواص خارق العاده ي الكترومغناطيسي را از خود نشان مي دهند كه در مواد موجود در طبيعت نمي توان مشابه آن ها را يافت. همين امر باعث شده تا كاربرد هاي زيادي براي اين مواد تعريف شود. در اين بين شيلد كردن با استفاده از متامتريال به تازگي زمينه اي براي تحقيقات دانشمندان و مهندسان شده است. در اين پايان نامه قصد داريم تا ابتدا با شيلد كردن آشنا شده و پس از آن به سراغ فرامواد و ويژگي هاي آن ها برويم. سپس تحقيقات انجام شده در رابطه با شيلد كردن ميدان هاي مغناطيسي فركانس پايين را بررسي كرده و در انتها نيز با بررسي تئوري و شبيه سازي رايانه اي اين پايان نامه را خاتمه دهيم.
شماره ركورد :
100479
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
عبدي پور، عبدالعلي Abdipour, Abdolali
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
دهخدا، پريسا Dehkhoda, Parisa , توكلي، احد Tavakoli, Ahad
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت