عنوان :
روش هاي نوين در حذف آلودگي هاي محيط زيست
نويسنده اصلي :
سبحاني پور، عليرضا
كليدواژه فارسي :
60 ص.،تصوير،13 + 13 كتابنامه
چكيده :
آلاينده هاي محيط زيست كه در طول زندگي روزانه ي ما در سراسر دنيا در حال رشد هستند،يك مسئله ي مهم اجتماعي غير قابل چشم پوشي است. تعدادي از اين آلاينده ها عبارتند از: آلاينده هاي آبي به وجود آمده توسط صنايع و پساب هاي خانگي،بيماري هاي تنفسي به وجود آمده توسط آلاينده هاي هوايي مثل so2 و...آلاينده هاي هواي داخل اتاق(مواد آلي حاصل از توسعه ي مواد ساختماني)،وجود ديوكسين حاصل از مواد رزيني به وجود آمده حين عمل سوزاندن. استفاده از انرژي براي از بين بردن آلاينده هاي محيط زيستي سبب افزايش ايجاد co2مي شود كه خود مسبب افزايش دماي جهاني(global warming) مي شود،همچنين ما را به سمت روش هايي كه از انرژي براي حذف آلودگي استفاده مي شود را سوق مي دهد. تحت اين شرايط ما به اين نتيجه مي رسيم كه ما نياز به موادي داريم كه بتواند به تدريج محيط زيست آلوده شده را هماهنگ كرده تا شرايط اوليه را برگرداند و آن هم توسط استفاده از انرژي طبيعي كه قسمتي از محيط زيست است.
شماره ركورد :
100481
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
استركي، فاضل
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت