عنوان :
طراحي و ساخت موجتاب لاملي فركانس پايين باقابليت مشاهده همزمان ميكروسكوپي
نويسنده اصلي :
علي زاده، فرهاد Alizadeh, Farhad
كليدواژه فارسي :
ي+ 136 ص.، تصوير، جدول، نمودار، 29+1 كتابنامه، 24 ص. ضمائم
چكيده :
با توجه به اينكه درون تمامي موجودات زنده، ميدان‌هاي الكتريكي و ميدان‌هاي مغناطيسي وجود دارند و اين ميدان‌ها نقش مهمي در مكانيسم‌هاي درون بدن ايفا مي‌كنند، پژوهشگران به تأثيرات ميدان‌هاي الكتريكي و مغناطيسي بر نمونه‌هاي زيستي، علاقه‌مند شده و به انجام آزمايش بر روي نمونه‌هاي زيستي پرداخته‌اند. اين اعمال ميدان از طريق دستگاهي به نام موجتاب انجام مي‌شود. اين پروژه به طراحي و ساخت يك موجتاب مجهز به ميني انكوباتو باقابليت مشاهده همزمان نمونه‌هاي زيستي، به‌وسيله ميكروسكوپ مي‌پردازد. به‌وسيله اين موجتاب مي‌توان به بررسي اثرات ميدان‌ها بر نمونه‌‌هاي سلولي پرداخت و تأثيرات آن را بر نمونه‌ها به‌صورت همزمان در طولاني مدّت مشاهده نمود. فركانس موردنظر براي اين موجتاب، فركانس‌هاي بسيار كم (DC) تا حدود 100 هرتز مي‌باشد. براي اعمال ميدان الكتريكي از آرايه اي ويژه از الكترودهاي قرارگرفته شده درون محيط كشت سلولي و براي اعمال ميدان مغناطيسي از مجموعه‌اي از سيم‌پيچ‌ها در اطراف موجتاب استفاده مي‌شود. شكل و جهت ميدان اعمال‌شده به سلول‌ها از طريق انتخاب مناسب ولتاژ يا جريان الكترودها و سيم‌پيچ‌ها قابل كنترل مي‌باشد. كنترل دماي نمونه و تأمين شرايط محيطي نمونه زيستي از طريق ميني انكوباتوري كه سازگار با موجتابي و با هدف ايجاد كمترين تداخل الكتريكي/مغناطيسي طراحي‌شده است، انجام مي‌شود. نحوه طراحي ساختار و نتايج شبيه‌سازي و آزمايشات انجام شده ارائه‌شده است. در تست سلولي انجام ‌شده به مدت چهار روز، سلول ها زنده مانده و شرايط زندگي آنها تامين شده است. موجتاب ميدان الكتريكي و مغناطيسي يكنواختي را در شعاع mm1.9 از مركز محيط كشت سلولي با محدوده خطاي مجاز تعيين شده 10٪ ، ايجاد مي‌نمايد. شبيه‌سازي‌هاي انجام شده نشان مي‌دهند كه ميدان الكتريكي به حجم محيط كشت سلولي و ميدان مغناطيسي به فركانس تحريك سيم پيچ ها وابسته مي باشد. در هنگام موجتابي، افزايش دماي اجزاي ميني انكوباتور اندك و قابل صرف نظر مي باشد.
شماره ركورد :
100482
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
شعباني، ايمان Shabani, Iman
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
ساويز، مهرداد Saviz, Mehrdad
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت