عنوان :
بررسي زمينه هاي ايجاد تقاضاي مد در مانتوي زنانه و چگونگي ورود آن به بازار ايران
نويسنده اصلي :
مهدي زاده هنجني، عرفان
كليدواژه فارسي :
د + 203 ص.، جدول،نمودار،18+35 كتابنامه، ضمائم
چكيده :
آمارها و ارقام ارائه شده در سال هاي اخير ، بيان كننده ي اهميت سرمايه گذاري در بخش پوشاك و ميزان سوددهي بالاي اين صنعت بوده است. با توجه به روند رو به رشد پديده ي مد در كل دنيا ، يكي از روش هاي دستيابي به رونق در صنعت پوشاك كشور و ايجاد توان رقابتي محصولات آن با انواع خارجي، توجه به " مد " به عنوان موتور محرك اين صنعت مي باشد. در اين پژوهش ابتدا مفاهيم كلي بازاريابي مد و چگونگي ورود مد به بازار ايران را به طور كامل تشريح كرده ايم و پس از مطالعه ي پژوهش هاي قبلي و كتب و منابع موجود در اين ارتباط، پرسش نامه اي جهت بررسي تقاضاي مد در مانتوي زنانه تهيه كرديم. شايان ذكر است كه تمامي تجزيه و تحليل ها به وسيله ي نرم افزار آماري spss20 انجام شده است.
شماره ركورد :
100485
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
اماني، محمد
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
سرشارزاده، عباس
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت