عنوان :
مطالعه تجربي و شبيه سازي المان محدود تاثير ضخامت لايه پوشش ابزار بر دماي برش در فرآيند تراشكاري سخت فولاد 4140
نويسنده اصلي :
كشميرشكن، محمدمهدي
كليدواژه فارسي :
ت + 12ص.، تصوير،، جدول، نمودار، 9 + 15 كتابنامه،
چكيده :
امروزه دماي برش يكي از مباحث مهم و به نسبت جديد در زمينه ماشينكاري است. عوامل موثر بر دماي برش يكي از مهمترين مباحث بررسي شده در تحقيقات ماشينكاري است زيرا تاثير زيادي روي سلامت سطح و دقت ابعادي قطعه كار و همچنين طول عمر ابزار دارد . يكي از راههاي بهينه كردن و كاهش دماي برش استفاده از پوششدهي است . در اين تحقيق به بررسي اثر ضخامت پوشش روي دماي برش پرداخته شده است . با توجه به مضراتي كه استفاده از نانوسيالها و ساير خنك كنندهها براي سلامت انسان و محيط زيست دارد، پوشش دهي روي اينسرتها به روش رسوب فيزيكي بخار در چهار ضخامت مختلف انجام شده است . نتايج تجربي به دست آمده از طريق آزمايشهاي تجربي و مقادير حاصل شده از شبيه سازي المان محدود نشاندهنده اين موضوع است كه ضخامت بهينه پوشش نقش قابل توجهي روي كاهش دماي برش دارد . طبق آزمايشها و شبيهسازيهاي صورت گرفته، ضخامت بيشتر باعث كاهش دماي برش تا 23 درصد ميشود .
شماره ركورد :
100487
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
رازفر، محمدرضا , خواجه زاده، محسن
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت