عنوان :
بررسي عملكرد سيستم پوششي دو لايه روي زيرايند فولاد ساده كربني شامل پوشش تبديلي واناديم و پوشش نانوكامپوزيتي قير نفتي-اپوكسي حاوي نانوذرات رُس
نويسنده اصلي :
معتمدي، ميلاد Motamedi, Milad
كليدواژه فارسي :
ص+276 ص.، تصوير، جدول، نمودار، 2 +168 كتابنامه
چكيده :
هدف از انجام اين پروژه ارائه¬ي يك سيستم پوششي محافظتي مقاوم در برابر خوردگي و جدايش كاتدي روي زيرايند فولاد كربني شامل پوشش تبديلي بر پايه واناديم به همراه پوشش نانوكامپوزيتي پايه قيري روي آن جهت كاربرد در سازه¬هاي مدفون مي¬باشد. در بخش پوشش تبديلي، فولاد كربني توسط پوشش تبديلي نوين بر پايه واناديم اصلاح سطحي گرديد. بهينه¬سازي پارامترهاي pH، غلظت و زمان غوطه¬وري در محلول پوشش تبديلي نشان داد بهترين پوشش در شرايط 3pH=، غلظت 50 ميلي¬گرم بر ليتر واناديم پنتوكسايد (V2O5) و زمان غوطه¬وري 60 ثانيه در دماي محيط به دست آمد. در مرحله بعد، افزودني¬هاي كبالت، نيكل، تيتانيوم و زيركونيوم جهت اصلاح محلول تبديلي واناديم به محلول بهينه¬ي واناديم افزوده شد. بهترين پوشش تبديلي حاوي افزودني در شرايط بهينه¬ي واناديم و در دماي محيط جهت استفاده در سيستم پوششي نهايي با افزودن 150 ميلي¬گرم بر ليتر يون زيركونيوم و زمان غوطه¬وري 120 ثانيه به دست آمد. در بخش پوشش پايه قيري، هدف بررسي اثر افزودن رزين اپوكسي (در محدوده 2 تا 15 درصد وزني) و نانو ذره¬ي رُس Cloisite 20A (در محدوده¬ي 5/0 تا 2 درصد وزني) به قير نفتي هوادهي شده¬ي نوع B (طبق استاندارد EN10300) و مطالعه¬ي عملكرد آن¬ها از لحاظ خواص فيزيكي-مكانيكي، حرارتي، ضدخوردگي و جدايش كاتدي بود. در بخش پوشش قيري افزودن 5 درصد وزني رزين اپوكسي و 1 درصد وزني نانوذره¬ي رُس به قير نفتي منجر به بالاترين مقادير استحكام كششي (6/0 مگاپاسكال)، سختي سنجي به روش Shore ‘A’ (حدود 74)، مقاومت پوشش نانوكامپوزيتي قير نفتي-اپوكسي (106×19/2 اُهم) در آزمون EIS پس از 90 روز غوطه¬وري و كمترين ميزان جدايش كاتدي (62/16 ميلي¬متر مربع) گرديد. همچنين، برهم-كنش شيميايي رزين و قير نفتي نيز در اختلاط دماهاي بالا با آزمون¬هاي FTIR و DSC اثبات گرديد. افزايش پايداري حرارتي قير تا دماي حدود 280 درجه با افزودن مقادير بهينه¬ي رزين اپوكسي و نانورُس به وسيله¬ي آزمون TGA به دست آمد. در نهايت با بررسي سيستم پوششي بهينه شامل پوشش تبديلي واناديم-زيركونيوم و پوشش نانوكامپوزيتي قيرنفتي-(5%) اپوكسي حاوي 1 درصد نانورُس، تأثير اصلاح فيزيكي-شيميايي سطح فولاد با پوشش V-Zr در كنار اصلاح پوشش قيري با رزين اپوكسي و نانورُس در ايجاد مقاومت بسيار بالا در برابر جدايش كاتدي (73/10 ميلي¬متر مربع پس از 7 روز) و خوردگي (مقاومت پوشش قيري 109×86/2 اُهم پس از 90 روز) نسبت به سيستم پوششيِ صنعتي (شامل قير نفتي هوادهي شده و لايه¬ي آستري از جنس لاستيك كلرينه شده) مشخص گرديد.
شماره ركورد :
100488
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
رستمي، مهران Rostami, Mehran
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
محمدزاده عطار، محمدرضا Mohammadzade Attar, Mohammadreza
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت