عنوان :
شكل دهي پالس به صورت ديجيتال به منظور تصحيح pile up با كمك تراشه DSP
نويسنده اصلي :
قاسمي صومعه، فاطمه ghasemi somee, fatemeh
كليدواژه فارسي :
ط+145 ص.، تصوير، جدول، نمودار، 2+63 كتابنامه، ضمائم
چكيده :
در اين پايان نامه، ابتدا مسأله انباشت پالس در نرخ شمارش بالا و سپس اجمالا راه حل هاي موجود آن شرح داده شده است. پس از بررسي شبكه هاي عصبي مصنوعي و پردازنده¬هاي سيگنال ديجيتال به تصحيح تجمع پالس پرداخته شد. شبكه عصبي آموزش داده شده از نوع پرسپترون است. سپس براي پردازش شبكه عصبي آموزش داده شده از پردازنده¬ي سيگنال ديجيتال(DSP) استفاده شد و پياده سازي آن بر روي برد ezDSPro 28M35 انجام شد. در انتها اين روش بر روي يك طيف داراي تجمع پالس اعمال شد و تجمع پالس هاي موجود تصحيح شدند. سرانجام پالس هاي تصحيح شده با شبكه ي عصبي مصنوعي به منظور صحت سنجي با داده هاي تجربي ارزيابي شد و نتايج نشان مي دهد كه اين روش براي تصحيح تجمع پالس بسيار كارآمد است.
شماره ركورد :
100491
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
سرآمد، شهيار saramad, shahyar , اسماعيل ثاني، وحيد Esmaeili-sani، vahid
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت