عنوان :
برنامه ريزي بلندمدت راهكارهاي بازسازي در سيستم هاي توزيع آب شهري با تاكيد بر پايداري و برگشت پذيري سيستم
نويسنده اصلي :
ملكي، مهنوش
كليدواژه فارسي :
91 ص.، شكل، جدول، نمودار، 9+44 كتابنامه
چكيده :
چكيده بهينه¬سازي برنامه¬ريزي بازسازي سيستم¬هاي توزيع آب شهري با احتساب ملاحظات اقتصادي و توسعه¬ي پايدار موضوع اين مطالعه مي¬باشد. اين مسئله در قالب مدل¬هاي شبيهسازي - بهينه¬سازي چندهدفه قابل فرمول¬بندي است. دو مدل شبيهسازي - بهينه¬سازي دوهدفه توسعه يافته است. مدل اول كمينهسازي دو معيار هزينه بازسازي و ميزان نشت و مدل دوم، كمينهسازي هزينه بازسازي و بيشينهسازي معيار برگشت¬پذيري شبكه را هدف قرار داده است. هزينه¬هاي بازسازي شامل هزينه تعويض لوله¬ها، اضافه كردن لوله¬هاي جديد، هزينه انرژي مصرفي پمپ¬ها و اضافه كردن پمپ¬ها و تانك¬هاي جديد مي¬باشد. متغيرهاي تصميم اصلي نيز شامل حالت¬هاي باز يا بسته بودن لوله¬هاي موجود، انتخاب نوع بازسازي (تعويض لوله ها يا به كارگيري لوله¬هاي موازي)، افزايش حجم تانك¬ها و متغيرهاي مربوط به اضافه كردن پمپ¬ها مي¬باشد. در هريك از اين مدلها سيستم در افقهاي برنامه-ريزي ميانمدت و بلندمدت، متاثر از سناريوهاي رشد جمعيت و فرسودگي شبكه شبيه¬سازي مي¬شود. در رويكرد برنامهريزي ميانمدت، شبيهسازي و بهينهسازي برنامه¬ريزي بازسازي، روي چند دوره زماني متوالي از افق برنامهريزي بلندمدت به طور مستقل و صرفا با اعمال شرايط مرزي پيوستگي در انتهاي يك دروه با ابتداي دوره بعد انجام ميشود. . در مقابل در رويكرد برنامه¬ريزي بلندمدت، اين امر به طور يكجا براي كل افق زماني در قالب يك مدل شبيهسازي - بهينه¬سازي بلندمدت واحد محقق مي¬شود. ماجول شبيه سازي هيدروليكي سيستم بسته نرامافزاري EPANET و ماجول بهينهساز الگوريتم ژنتيك چندهدفه NSGA-II ميباشد. رويكردها و مدلهاي فوق بر روي سيستم توزيع آب شهري ANYTOWN، به عنوان مطالعه موردي، آزمايش شده و نتايج حاصل از آن، براي سناريوهاي مختلف از تغييرات رشد جمعيت و فرسودگي سيستم توزيع آب تحليل و ارزيابي شده است. نتايج مقايسه دو رويكرد برنامهريزي بازسازي ميان¬مدت و بلند¬مدت شبكه نشان مي¬دهد كه بهينهسازي برنامه¬ريزي بلندمدت، با توجه به پيشفرض آگاهي كامل از آينده¬¬ي اجتماعي، اقتصادي و فيزيكي سيستم، علاوه بر كاهش هزينه¬هاي بازسازي به ميزان حداكثر12 درصد و افزايش برگشت¬پذيري (مقاومت) تا حداكثر 63 درصد، نقش قابل ملاحظه¬اي (تا حدود 23 درصد) در كاهش ميزان نشت در شبكه دارد. عليرغم آن تحقق پيشفرض فوق مستلزم تغييرناپذيري خصوصيات مفروض سيستم در گذر زمان و افق برنامهريزي است. كلمات كليدي: سيستم توزيع آب شهري، برنامهريزي بازسازي، بهينه¬سازي، شبيه¬سازي، پايداري، برگشت¬پذيري.
شماره ركورد :
100492
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
بهزاديان، كوروش
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
موسوي، جمشيد , عبادي، تقي
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت