عنوان :
بررسي اثر خوردگي و خستگي در رايزر سكوهاي ثابت
نويسنده اصلي :
اماني، كسري amani, kasra
كليدواژه فارسي :
ز+116 ص.، تصوير، جدول،
چكيده :
رايزرها به علت قرار گرفتن در معرض انواع بارها و تنش¬ها و شرايط خورنده نيازمند استفاده از مواد خاصي در جهت بهبود عملكرد و طول عمر بهره¬برداري مي¬باشند. اين المان مهم در حفاري تحت اثر بارهاي پريوديك ناشي از موج و جريان‌هاي دريايي است. بنابراين طراحي آن‌ها نيازمند به تخمين دقيقي از فركانس طبيعي سازه براي جلوگيري از پديده رزونانس مي‌باشد، از سوي ديگر اين جز از سكوهاي فراساحلي به دليل قرار داشتن در شرايط جزر و مدي و همچنين عبور سيال از روي آن در معرض خوردگي قرار دارد. در اين پژوهش به صورت خاص به بررسي خستگي و خوردگي بر روي يك رايزر موجود در منطقه خليج فارس پرداخته مي شود. ابتدا به تحليل جريان خارجي و نيروي موج وارد بر رايزر در نرم¬افزار ديناميك سيالات محاسباتي پرداخته و سپس براي تحليل خستگي، پاسخ-هاي مسئله در نرم افزار ديناميك سيالات محاسباتي و اثر كاهش ضخامت در اثر خوردگي خارجي را به نرم¬افزار المان محدود وارد نموده و پاسخ نرم¬افزار بيان مي¬كند كه شكست در اثر چه پارامترهايي، چه اندازه و در چه مدت زماني اتفاق مي¬افتد كه اين پيش¬بيني¬ها در حقيقت به بهتر انجام گرفتن نحوه نگهداري رايزرهاي منطقه خليج¬فارس كمك خواهد كرد.
شماره ركورد :
100494
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
رهبر رنجي، احمد Rahbar Ranji, Ahmad
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت