عنوان :
رابطه نانوساختار زنجير و خودچيني در توده پلي (وينيل الكل)
نويسنده اصلي :
اخلاق پسند، سمانه Akhlaghpasand, samane
كليدواژه فارسي :
و+84 ص.، تصوير، جدول، نمودار، 33 كتابنامه، ضمائم
چكيده :
درجه هيدروليز، استحكام پيوند هيدروژني درون و بين مولكولي محلول آبي و چقرمگي فيلم دو نوع پلي (وينيل الكل) با وزن مولكولي حدود 140000 گرم بر مول بترتيب از طريق تيتراسيون، رئومتري محلول¬هاي تازه تهيه شده و يك هفته نگهداري شده و آزمون كشش شكاف دار تعيين شدند. فرآواني گروه استات در طول زنجير به كاهش درجه هيدروليز و مقدار پيوند هيدروژني درون و بين مولكولي پلي (وينيل الكل) استناد گرديد. بيشتر بودن 06/1 برابري شيب ناحيه ي غليظ نمونه ي قدري هيدروليز در آزمون DSV نسبت به نمونه ي كاملا هيدروليز مبيين بالا بودن برهمكنش بين مولكولي و در نتيجه گره خوردگي مضاعف بيشتر نمونه ي قدري هيدروليز بود. اين گره خوردگي مضاعف بالاتر در پلي (وينيل الكل) با درجه هيدروليز پايين تر ضمن افزايش 8/1 برابري گرانروي محلول، موجب كاهش هيسترسيس ناشي از نگهداري يك هفته اي آن شد. بررسي نتايج رئومتري و كالريمتري روبشي تفاضلي (DSC) نشان داد كه هيسترسيس سامانه به تشكيل بلور از طريق پيوند هيدروكسيل- هيدروكسيل قابل استناد و با افت آني گرانروي در اثر افزايش نرخ برش متناظر است. در دو نمونه پلي (وينيل الكل) با درجه هيدروليز مختلف و وزن مولكولي تقريبا يكسان، در كليه دماهاي بررسي شده گرانروي اوليه محلول متفاوت اما پس از يك هفته نگهداري محلول هاي فرآيند شده، گرانروي يكسان نشان دادند. در نمونه ي كاملا هيدروليز، پيوند هاي هيدروژني الكل-الكل و الكل- آب غالب و بلورينگي بالاتر منشاء سهولت شكست اتصالات، مصرف انرژي بيشتر و بروز رفتار چقرمه تر معرفي شد. بلورينگي 62/1 برابري فيلم متناظر نسبت به پودر قدري هيدروليز مشخص كرد كه نازكي فيلم ضمن افزايش سطح به حجم نمونه از طريق محرك فشار لاپلاس موجب كاهش انرژي فعالسازي و افزايش تحرك زنجير هاي پليمري و سهولت تشكيل مجدد بلور مي شود.
شماره ركورد :
100496
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
محمدي، ناصر Mohammadi, Naser
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت