عنوان :
سنتز تركيبات هيبريدي آنتي UV با استفاده از نانو ذرات به منظور استفاده در پوشش هاي پلي يورتاني
نويسنده اصلي :
محمدي اصل زاده، محمد Mohammadi Aslzadeh, Mohammad
كليدواژه فارسي :
ك+166ص.، تصوير، جدول، نمودار، 123كتابنامه،
چكيده :
با توجه به مطالعات انجام شده به اين نتيجه رسيديم كه مشكل عمده در مورد پايدار كنند¬ه¬هاي نوري آلي مهاجرت اين مواد از ماتريس پليمر مي¬باشد و در مورد نانوذرات دي اكسيد تيتانيوم نيز يكي از مهمترين مسائل پيش رو ايجاد راديكال¬هاي آزاد (در برابر تابش¬هاي ماوراء بنفش) مي باشد. براي حل اين دو مشكلات دو فاز مجزا پيش بيني و انجام شد. در فاز اول پروژه، ذرات پليمري غير كروي ضد UV و نانو الياف ضد UV تهيه شد. ميكروذرات پلي استايرن با محلول دي كلرومتان حاوي2- (2 اچ- بنزوتري آزول -2- ايل) 4و6 بيس (ا-متيل- 1- فنيل- اتيل فنول) (UV-234)، استايرن، دي وينيل بنزن و AIBN متورم شدند. در دو سري از ميكرو ذرات ديگر، ميكرو ذرات پلي متيل متاكريلات با حلال دي كلرومتان حاوي UV-234، متيل متاكريلات، لائوريل متاكريلات، اتيلن گليكول دي متاكريلات و AIBN متورم شد بعد از آن، با باز گذاشتن در ظرف دي كلرومتان از ميكروذرات متورم شده خارج شده و پليمريزاسيون با بالا بردن دما كامل مي¬شود. نانو الياف ضد UV به وسيله ديسپرس نمودن ميكروذرات P(S-DVB)-TINUVIN در محلول آبي پلي وينيل الكل و الكتروريسي نمودن اين ميكروذرات بدست مي¬آيد. با استفاده از تست تسريع هوازدگي ميزان كاهش در بازده بازدارندگي نمونه¬ها در برابر تابش¬هاي ماوراء بنفش بررسي شد. نتايج نشان داد كه تمامي نمونه¬ها با گذشت زمان بخشي از خواص محافظتي خود را در برابر تابش¬هاي ماوراء بنفش از دست مي¬دهند. اين كاهش ميزان بازده بازدارندگي نمونه¬ها در برابر تابش¬هاي ماوراء بنفش به مهاجرت تينوين از ماتريس پليمر نسبت داده مي¬شود. با توجه به نتايج اين تست مي¬توان مشاهده نمود كه، نانوالياف اشاره شده خواص پايداري بهتري از خود نشان مي¬دهند. به طوريكه بعد از 1000 ساعت تست تسريع هوازدگي تسريع شده نانوالياف ضد UV بازده بلاك كنندگي حدود 85 درصد را نشان مي دهند در حاليكه براي ميكروذرات اين عدد در حدود 59 درصد مي¬باشد. در فاز دوم روشي جديد و كاربردي براي توليد نانوذرات هيبريدي(TPS) به عنوان عامل پايدار كننده نوري گزارش شده است. بعلاوه، نقش غير مستقيم پلي وينيل پيروليدون و ستيل تري متيل آمونيوم برومايد بر روي خاصيت حفاظتي نانو ذرات هيبريدي بررسي شد. خاصيت فوتوكاتاليستي و نيز خاصيت حفاظتي نانوذرات TS، TPS، نانوذرات تيتانيوم اكسيد تجاري (US3490) و نيز نانوذرات تيتانيوم اكسيد سنتز شده براي مقايسه خواص اشاره شده مورد مطالعه قرار گرفت. بعلاوه خاصيت محافظتي TINUVIN® 234 كه از اين به بعد براي راحتي TINUVIN نوشته مي¬شود با خاصيت حفاظتي نانوذرات TPS مورد بررسي قرار گرفت. بررسي تجزيه رود آمين ب نشان داد كه نانوذرات TPS كمترين خاصيت فوتوكاتاليستي را از خود نشان مي¬دهند. از طرف ديگر، نتايج اسپكتروسكپي UV-Vis نشان داد كه اين نانوذرات توانايي بالايي براي بلاك كنندگي تابش¬هاي ماوراءبنفش را دارا مي¬باشند. روش آسان و كاربردي سنتز نانوذرات TPS، توانايي بالاي اين نانوذرات براي بلاك كنندگي تابش¬هاي ماوراءبنفش و نيز اثر سوء كم آنها بر روي ماتريس پليمري آن را به عنوان عامل بلاك كنندگي جديد تابش¬هاي ماوراءبنفش معرفي مي¬كند.
شماره ركورد :
100499
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
عبدوس، مجيد Abdouss, Majid , موسوي شوشتري، احمد Mousavi Shoushtari, Ahmad
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت