عنوان :
بهينه سازي كشف اطلاعات از مستندات نيمه ساختار يافته XML
نويسنده اصلي :
ملكي، مينا
كليدواژه فارسي :
ل+134 ص.، تصوير، جدول، نمودار، واژه نامه، 4+80 كتابنامه، ضمائم
شماره ركورد :
10050
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
عبدالله زاده بارفروش، احمد
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت