عنوان :
سنتز، شناسايي و بررسي فعاليت فوتوكاتاليزگري گوي‌هاي نانوحفره‌ي هسته پوسته‌ي Zn-Fe2O4@ZnO عامل دار شده با پورفيرين
نويسنده اصلي :
مهدي حيدري گلفزاني
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
چكيده: در اين پروژه، ابتدا فوتوكاتاليزگر نانوحفره¬ي هسته- پوسته¬ي ZnFe2O4@ZnO ، با نسبت¬هاي متفاوت بين هسته و پوسته (1:1، 1:2، 2:1) سنتز گرديد و ميزان اثر فوتوكاتاليزگري آن مورد بررسي قرار گرفت. همچنين براي تأمين انرژي لازم براي انجام فرآيند فوتوكاتاليزگري از لامپ LED استفاده گرديد.نتايج بدست آمده نشان داد كه زماني كه نسبت بين هسته و پوسته برابر با 1 باشد، فوتوكاتاليزگر مورد نظر داراي بهترين بازده عملكرد است و در مورد تخريب آلاينده¬ي متيلن بلو ميزان تخريب 78% بدست آمد. در ادامه، ماده¬ي TCPP، سنتز و بر روي فوتوكاتاليزگر مذكور تثبيت گرديد و ازفوتوكاتاليزگرTCPP/ZnFe2O4@ZnO براي حذف آلاينده¬هاي مذكور استفاده شد. نتايج حاصله نشان داد كه با تشكيل فوتوكاتاليزگرTCPP/ZnFe2O4@ZnOبازده فعاليت فوتوكاتاليزگري به مقدار قابل توجهي افزايش يافته استبه طوري كه در مورد متيلن بلو به 100% و در مورد 4-نيتروفنول به حدود 70% رسيد. همچنين كاتاليزگرTCPP/ZnFe2O4@ZnO به منظور اكسايش الكل¬ها نيز مورد استفاده قرار گرفت كه بهترين بازده در مورد بنزيل االكل با درصد تبديل 96% بدست آمد. واژه‌هاي كليدي: هسته-پوسته، پورفيرين، فوتوكاتاليزگر، اكسايش الكل ها، روي اكسيد، روي¬فريت.
شماره ركورد :
100500
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
استاد مشاور :
دكتر محبوبه رباني
رشته تحصيلي :
شيمي معدني
استاد راهنما :
دكتر رحمت الله رحيمي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت