عنوان :
شبيه سازي و طراحي واحد نيمه صنعتي توليد آب اكسيژنه
نويسنده اصلي :
نيلوفر نصراله عباسيان
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
چكيده بازار تقاضا براي آب اكسيژنه (هيدروژن¬پراكسيد) پررونق است چرا كه به عنوان يكي از سازگارترين مواد با محيط‌زيست و اكسيدكننده شيميايي همه‌كاره موجود محسوب مي‌شود و كاربردهاي گسترده‌اي دارد.اين ماده بيش از همه در كشورمان براي مصارف ضدعفوني مورد استفاده قرار مي گيرد. با اين وجود هيچ واحد صنعتي توليد آب اكسيژنه در ايران فعال نبوده و آب اكسيژنه مورد نياز صنعت از طريق واردات تأمين مي‌شود. در اين مطالعه براي توليد صنعتي آب اكسيژنه فرآيند آنتراكينون انتخاب شد. طبق اين روش 2-اتيل¬آنتراكينون حل شده در حلال¬هاي مناسب به 2-اتيل¬آنتراهيدروكينون در حضور كاتاليست هيدروژنه مي¬شود و سپس طي واكنش اكسيداسيون هيدروژن¬پراكسيد توليد مي¬شود. هيدروژن¬پراكسيد توليد شده تحت مراحل خالص¬سازي و بازيابي و محلول كاري تحت مرحله احياء قرار مي¬گيرد. شبيه¬سازي اين فرآيند توسط نرم‌افزارهايسيس صورت گرفت و با مشخصات واحدي نمونه بررسي شد كه به طور موفقيت آميزي قادر به توليد هيدروژن¬پراكسيد 69% در مقايسه با 70% واحد نمونه شد.سپس اين فرآيند براي يك واحد توليدي با ظرفيت 2 بشكه در روز شبيه¬سازي شد. واژه¬هاي كليدي:آب اكسيژنه، هيدروژن¬پراكسيد، شبيه¬سازي، فرآيند آنتراكينون، هيدروژناسيون
شماره ركورد :
100504
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
استاد مشاور :
دكتر علي اله وردي
رشته تحصيلي :
صنايع شيميايي معدني
استاد راهنما :
دكتر عباس طائب - دكتر سيدجاويد روئيايي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت