عنوان :
تحليل تجربي عملكرد كلكتورهاي تخت خورشيدي با استفاده از نانوسيال GNP
نويسنده اصلي :
مسعود وكيلي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
چكيده عملكرد مناسب كلكتور صفحه تخت كه در آن تابش خورشيدي مستقيماً توسط محيط سيال دريافت مي شود (كلكتور جذب مستقيم)، باعث شده تحقيقات پيرامون اين نوع كلكتور طي سال¬هاي اخير روند رو به رشدي داشته باشد. در اين تحقيق، تحليل تجربي براي بررسي كارآيي كلكتورهاي تخت خورشيدي از نوع جذب مستقيم با استفاده از نانوسيال نانوصفحات گرافن (GNP) بر پايه آب ديونيزه، انجام شده است. در مرحله اول، پايداري نانوسيال¬هاي تهيه شده بررسي و خواص ترموفيزيكي و تابشي آنها با استفاده از روشهاي تجربي اندازه¬گيري گرديد. جهت بررسي تجربي عملكرد، از كلكتور جذب مستقيم با هدف كاربري در آبگرمكن¬هاي خورشيدي خانگي بر اساس استاندارد EN 12975-2 استفاده شده است. نتايج تحليل تجربي نشان داد كه كارآيي كلكتور با استفاده از نانوسيال، با افزايش درصد وزني نانوسيال، افزايش مي يابد، طوري كه كارآيي كلكتور در بيشينه¬ مقدار خود با استفاده از نانوسيال با درصد وزني هاي 0005/0 ، 001/0 و 005/0 در دبي kg/s 015/0 به ترتيب 54/83 % ، 71/89 % و 24/93% بوده كه اين مقدار براي سيال پايه 96/69 مي¬باشد. بر اساس نتايج فوق، عملكرد كلكتور جذب مستقيم با استفاده از نانوسيال نانوصفحات گرافن در مقايسه با سيال پايه تحت شرايط كاركردي مشابه بهتر بوده و در صورتي كه بتوان از نانوسيال پايدار به عنوان سيال عامل كلكتور جذب مستقيم بهره برد، مي¬توان به كارآيي بالاتري در تبديل انرژي خورشيدي به انرژي مفيد دست يافت. واژه‌هاي كليدي: انرژي خورشيدي، كلكتور جذب مستقيم، نانوسيال، نانوصفحات گرافن،خواص تابشي و ترموفيزيكي
شماره ركورد :
100505
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
استاد مشاور :
دكتر شهرام دلفاني
رشته تحصيلي :
مكانيك گرايش تبديل انرژي
استاد راهنما :
دكتر سيد مصطفي حسينعلي پور
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت