عنوان :
بررسي و تحليل آماري نتايج پيش بيني هاي سازمان هواشناسي كشور در بهبود عملكرد تعاوني هاي
نويسنده اصلي :
علي محمدرضايي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
چكيده: تحقيقي كه پيش رو داريد به بررسي نتايج پيش بيني و پيش آگاهي هاي سازمان هواشناسي كشور در حوزه هواشناسي كشاورزي و تاثير آن برروي عملكرد تعاوني هاي كشاورزي استان هاي تهران،البرز،قزوين،همدان و كرمانشاه مي پردازد. در اين تحقيق سعي براين شده كه از بين تعاوني هاي كشاورزي فعال در استان هاي مزبور به تعداد مناسب نمونه برداري شده و طي پرسشنامه اي به اين سوال كه ادارات كل هواشناسي استان هاي مزبور چقدر در توسعه و ترويج محصولات خود در بين تعاوني هاي كشاورزي استان هاي تحت پوشش خود پرداخته اند و ضريب نفوذ اين پيش آگاه هي ها چقدر بوده تا قبل از بروز ناملايمات جوي و اقليمي كه باعث بروز خسارت به كشاورزان مي شود موثر بوده است. اين تحقيق از نظر هدف تحقيق كاربردي ،نظري است و از نظر شيوه گردآوري و تحليل اطلاعات نيز اين تحقيق توصيفي است.پس از توزيع پرسشنامه بين جامعه آماري يعني 93 تعاوني كشاورزي فعال در استانهاي تهران،البرز،قزوين،همدان و كرمانشاه كه درحوزه توليد گندم و جو فعال مي باشند با استفاده از نرم افزار spss به تحليل سوالات پرداخته شد ضمن اينكه سوالاتي كه از طيف ليكرت در پاسخگويي استفاده شده است.پايايي و روايي آن مورد بررسي قرار گرفته و در نهايت به جمع بندي در اين موضوع پرداخته و با جداول آماري برگرفته از وزارت جهاد كشاورزي مقايسه و پيشنهادهايي براي بهبود عملكرد در اين خصوص ارائه شده است. در فصل اول به كليات تحقيق پرداخته شده، كه درآن به طرح مساله، اهداف، روش تحقيق اشاره گرديده است.درفصل دوم مروري بر فعاليت ها،تاريخچه و عملكرد سازمان هواشناسي كشور درحوزه هواشناسي كشاورزي آورده شده است. در فصل سوم روش تحقيق،مباني نظري، طراحي پرسشنامه براساس جدول بيومونت سال 1991 تبيين و ارائه گرديده است.و درفصل چهارم نيز به تحليل آماري نتايج آن براساس اهداف تحقيق مورد بررسي قرارگرفته است.در فصل پنجم پيشنهادهاي اساسي براساس نتايج تحقيق ارائه شده است. فصل اول:كليات تحقيق
شماره ركورد :
100506
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
صنايع
استاد راهنما :
دكتر مصطفي جعفري
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت