عنوان :
تركيب جبران ساز اكتيو كيفيت توان AUQcبا جبران ساز استاتيكي وار svcبه منظور بهبود عملكرد و كاهش سطح مشخصات نامي در شبكه راه آهن برقي
نويسنده اصلي :
عادل طباخ پور
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
100507
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
راه آهن - برقي
استاد راهنما :
دكتر موسوي گزافرودي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت