عنوان :
بررسي تاثير پارامترهاي پوشش¬دهي زئوليت برروي پايه آلومينا سيليكاتي جهت كاربرد در تصفيه آب
نويسنده اصلي :
امين قاسمي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
چكيده امروزه زئوليت¬ها در بحث جداسازي و تصفيه بويژه درمورد آب¬هاي آلوده اهميت زيادي پيدا كرده اند. در اين ميان زئوليت NaA به¬دليل خصوصيات منحصر بفردي چون اندازه حفرات 4/0 نانومتر، آب¬دوستي بالا و روش¬هاي سنتز نسبتا آسان جايگاه ويژه¬اي دارد. در اين پژوهش از روش هيدروترمال (رشد ثانويه) جهت ساخت غشاهاي زئوليتي NaA برروي پايه¬هاي لوله¬اي شكل آلومينا سيليكاتي استفاده گرديد و از دو نوع محلول (ژل) رقيق و غليظ استفاده گرديد. ابتدا جهت بذر¬نشاني با استفاده از فرمول محلول 5Na2O :1 Al2O3 : 2SiO2 : 200H2O، دماي C° 50 و زمان 24 ساعت پودر زئوليت NaA سنتز گرديد. نتايج سنتز غشا با محلول رقيق با فرمول 50Na2O :1 Al2O3 : 5SiO2 : 1000H2O، زمان 5/5 ساعت و دماي C° 80 حاكي از تشكيل موفقيت آميز پوشش NaA برروي پايه غشا بود. لازم بذكر است كه جهت انجام آزمايش تصفيه آب در اين تحقيق اقدام به طراحي يك دستگاه آزمايشگاهي اسمز معكوس گرديد. ضريب جداسازي (گزينش¬پذيري) غشاي فوق در آزمايش تصفيه محلول با غلظت ppm 510 يون منيزيوم، 664/6 محاسبه گرديد. در مرحله بعد غشاهاي سنتز شده با محلول (ژل) رقيق مجددا به¬مدت 4 ساعت تحت فرآيند هيدروترمال در محلول رقيق مشابه قرار گرفتند كه نتايج حاكي از سنتز موفقيت آميز غشاي NaA بود. اين غشاها در آزمايش تصفيه افزايش قابل ملاحظه¬اي در گزينش-پذيري از خود نشان دادند كه بيشترين مقدار مربوط به شرايط(5/5+4) ساعت هيدروترمال با ضريب جداسازي 775/35 بود. بايستي اشاره شود سنتز غشاها با آزمون¬هاي ميكروسكوپ الكتروني روبشي و تفرق اشعه ايكس ارزيابي گرديد و غلظت سنجي محلول¬هاي تصفيه شده با آزمون ICPS صورت گرفت. واژه‌هاي كليدي: غشا، سنتز هيدروترمال، زئوليت NaA، اسمز معكوس
شماره ركورد :
100509
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
استاد مشاور :
دكتر رويا آقابابازاده
رشته تحصيلي :
مواد گرايش سراميك
استاد راهنما :
دكتر عليرضا ميرحبيبي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت