عنوان :
وجودبراي معادلات mkdv
نويسنده اصلي :
مينا بيات
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
100511
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
رياضي
استاد راهنما :
دكتر مهدي نجفي خواه
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت