عنوان :
بررسي تسهيم راز كوانتومي چند نفره
نويسنده اصلي :
محمد جعفر محمدي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
چ دهيم تسهيم 􀍬 پردازيم و نشان م 􀍬 چندنفره م 􀍬 تسهيم راز كوانتوم 􀍬 در اين پايان نامه، به بررس رها امنيت بالاتري نسبت به بقيه روش ها دارد. اين روش 􀍽 بر پايه انتقال عمل 􀍬 راز كوانتوم آيد. 􀍬 به حساب م 􀍬 از روش هاي سهل و آسان براي انتقال اطلاعات كوانتم 􀍬􀍺 همچنين ي كلمات كليدي: 􀍬 ر، امنيت، اطلاعات كوانتوم 􀍽 تسهيم راز، كوانتوم، انتقال
شماره ركورد :
100513
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
استاد مشاور :
دكتر مسعود هاديان
رشته تحصيلي :
رياضي
استاد راهنما :
دكتر سمانه مشهدي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت