عنوان :
ارائه الگوي پياده سازي مديريت دانش مبتني بر سرمايه فكريدر صنعت بانكداري- مطالعه موردي: بانك تجارت
نويسنده اصلي :
رضا مصفا
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
چكيده هدف از تحقيق حاضر، ارائه الگوي پياده‌سازي مديريت دانش مبتني بر سرمايه¬هاي فكري در بانك تجارت است. اين تحقيق به لحاظ ماهيت، توصيفي و ازلحاظ هدف، كاربردي است. اين تحقيق در دو مرحله انجام‌شده است. در مرحله اول با استفاده از چارچوب پياده‌سازي مديريت دانش سازمان بهره¬وري آسيايي، نسبت به سنجش سطح بلوغ مديريت دانش بانك اقدام شده است و با توجه به امتياز به‌دست‌آمده مشخص شد كه بانك تجارت در سطح «تشخيص نياز به مديريت دانش» قرار دارد. جامعه آماري مرحله اول از كاركنان صف و ستاد شهر تهران تشكيل‌شده است. در مرحله دوم، مدل مفهومي سطح صفر تحقيق كه در آن «اثر فعاليت‌هاي مديريت دانش بر عملكرد سازماني با ميانجي¬گري ذخاير سرمايه فكري انجام مي¬شود»، مبناي پژوهش قرار گرفت. در مدل مفهومي سطح يك تحقيق؛ اكتساب، اشتراك و كاربرد دانش به‌عنوان فعاليت¬هاي مديريت دانش و سرمايه‌هاي انساني، ساختاري و ارتباطي نيز اجزاي سازنده سرمايه¬هاي فكري در نظر گرفته شدند و ارتباط بين فعاليت¬هاي مديريت دانش با اجزاي سرمايه‌هاي فكري و تأثير آن‌ها بر روي عملكرد سازماني مشخص شد. جامعه آماري اين مرحله تحقيق، از مديران ارشد، مياني و تعدادي از كارشناسان بانك تجارت تشكيل‌شده است و با استفاده از رويكرد كمي مدل‌سازي معادلات ساختاري و روش پيمايش به تجزيه‌وتحليل و ارائه نتايج پرداخته‌شده است. پس از بررسي تأثير فرآيندهاي مديريت دانش (اكتساب، اشتراك و كاربرد دانش) بر سرمايه¬هاي فكري (سرمايه¬هاي انساني، ساختاري، ارتباطي) و نيز تأثير آن‌ها بر عملكرد سازماني، مشخص شد؛ سرمايه¬هاي ارتباطي و انساني به ترتيب بيشترين تأثير را بر روي عملكرد سازماني دارند و خود نيز بيشترين تأثير را از فرآيند اشتراك دانش مي¬پذيرند. همچنين مشخص شد كه سرمايه ساختاري بر عملكرد سازماني، اكتساب دانش بر سرمايه انساني، اشتراك دانش بر سرمايه ساختاري و كاربرد دانش بر سرمايه انساني تأثير ندارند. بر اساس نتايج به‌دست‌آمده از دو مرحله تحقيق، الگوي پياده‌سازي مديريت دانش بانك مبتني بر سرمايه¬هاي فكري تدوين و مورد تائيد خبرگان قرار گرفت. كلمات كليدي: الگوي پياده‌سازي، مديريت دانش، سرمايه فكري، صنعت بانكداري، بانك تجارت
شماره ركورد :
100514
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
استاد مشاور :
دكتر پيمان اخوان
رشته تحصيلي :
صنايع - پيشرفت - مديريت اجرايي
استاد راهنما :
دكتر فرناز برزين پور
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت