عنوان :
بررسي ميداني مقاومت جانبي ديناميكي پانل خط
نويسنده اصلي :
سعيد مجيدي پرست
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
چكيده روش هاي متفاوتي جهت تعيين مقاومت جانبي تراورس و پانل خط ارائه شده است كه غالب اين روش ها، اندازه گيري استاتيكي مقاومت جانبي مي باشد. در روشي كه در آزمايشگاه روسازي دانشكده راه آهن توسعه داده شده است، پس از ابزار بندي خط، بوسيله ي يك دستگاه بارگذاري آونگي، ضرباتي كه شبيه ساز االت عبور قطار از روي خط مي باشد؛ به خط وارد مي شود. با تحليل مقادير ثبت شده و با استفاده از فرمولي كه از اصل بقاي تغييرات اندازه اركت بدست آمده است، ميزان مقاومت جانبي ديناميكي براي االات مختلف بارگذاري بدست مي آيد. با استخراج رابطه اي بين بار محوري و سرعت و ميزان نيروي ضربه وارده قطار به خط، مقادير ثبت شده ي نيروهاي وارد شده به خط در آزمايشگاه و ميدان، به سرعت و بار محوري قطار مرتبط شدند. در ادامه با اندازه گيري مقادير مقاومت جانبي استاتيكي پانل خط، نسبت مقاومت جانبي ديناميكي به استاتيكي براي االات مختلف بارمحوري و سرعت قطار در نموارهايي در متن پايان نامه ارائه شده است. مقادير نسبت مقاومت جانبي ديناميكي به استاتيكي در محدوده ي نسبتا وسيعي براي االات مختلف بارمحوري و سرعت قطار قرار دارد و اداقل اين مقدار 2.5 و ميزان اداكثر آن 5.7 بدست آمده است. از ديگر خروجي هاي آزمايشات ميداني و آزمايشگاهي، بدست آوردن توزيع جانبي بار ديناميكي بين تراورس هاي مختلف است كه به موجب آن 52 درصد از بار وارد شده به تراورس مياني )تراورسي كه مورد ضربه قرار مي گيرد.ب و 45 درصد به هركدام از تراورس هاي با فاصله ي 62 سانتي متر از مركز و 42 درصد هم به تراورس هاي با فاصله ي 4.9 متر از مركز رسيده است. كلمات كليدي: مقاومت جانبي ديناميكي پانل خط، توزيع بار ديناميكي جانبي، نسبت مقاومت جانبي ديناميكي به استاتيكي
شماره ركورد :
100515
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
راه آهن - خطوط ريلي
استاد راهنما :
دكتر مرتضي اسماعيلي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت